Page 13 - 2561_66_206

Basic HTML Version

สรร
สาระ
11
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ
การพั
ฒนาศั
กยภาพดŒ
านการผลิ
ตสํ
าหรั
ผลิ
ตภั
ณฑ
กระดาษหั
ตถกรรม
ฐิ
ตาริ
นี
ย
สุ
โรพั
นธ
นั
กวิ
ทยาศาสตร
ปฏิ
บั
ติ
การ กองวั
สดุ
วิ
ศวกรรม
สุ
รวุ
ฒิ
พวงมาลี
นั
กวิ
ทยาศาสตร
ปฏิ
บั
ติ
การ กองวั
สดุ
วิ
ศวกรรม
หากพู
ดถึ
งผลิ
ตภั
ณฑ
กระดาษหั
ตถกรรมแล
ว ทุ
กคนคงรู
จั
และคุ
นเคยเป
นอย
างดี
ว
าเป
นงานหั
ตถกรรมที
มี
ภู
มิ
ป
ญญามานาน
หลายร
อยป
มี
เอกลั
กษณ
ท
องถิ
นและความสวยงามเฉพาะตั
เป
นที
นิ
ยมอย
างแพร
หลายทั
งตลาดในประเทศและต
างประเทศ
โดยกลุ
มลู
กค
าภายในประเทศส
วนใหญ
เป
นกลุ
มนั
กท
องเที
ยว
รองลงมาเป
นการซื
อขายระหว
างครั
วเรื
อน ผลิ
ตภั
ณฑ
กระดาษ
หั
ตถกรรมที
ได
รั
บความนิ
ยมเป
นของซื
อฝาก ประเภทของชํ
าร
วย
เช
น กระดาษหั
ตถกรรมเพื่
อการตกแต
ง กล
องชุ
ดใส
ของ สมุ
ดโน
กระดาษวาดเขี
ยน อั
ลบั้
มรู
ป ถุ
งกระดาษใส
ของ และการ
ดอวยพร
เป
นต
น ส
วนกลุ
มลู
กค
าต
างประเทศนั
นมี
คู
ค
าหลากหลายประเทศ
ทั
วโลก ส
วนใหญ
เป
นลู
กค
าประเทศทางยุ
โรป ประเทศทางฝ
ตะวั
นออกกลางและประเทศทางเอเชี
ย ซึ่
งถื
อได
ว
าประเทศเหล
านี้
เป
นตลาดหลั
กเพื
อการส
งออก มี
ยอดการส
งออกมากกว
าครึ
งของ
ผลิ
ตภั
ณฑ
ที
ผลิ
ตได
ทั
งประเทศและยั
งขยายตั
วเพิ
มขึ
นเรื
อยๆ ธุ
รกิ
ผลิ
ตภั
ณฑ
กระดาษหั
ตถกรรมนั
นจึ
งมี
ความสํ
าคั
ญต
ออุ
ตสาหกรรม
ท
องเที
ยวและการค
าการส
งออก เรี
ยกได
ว
าเป
นธุ
รกิ
จฐานรากที
มี
ความสํ
าคั
ญต
อทางเศรษฐกิ
จของประเทศ
อุ
ตสาหกรรมผลิ
ตภั
ณฑ
กระดาษหั
ตถกรรมเป
นธุ
รกิ
จแบบ
ฐานรากที่
มี
ทั
งผู
ประกอบการขนาดกลาง ผู
ประกอบการขนาดย
อม
วิ
สาหกิ
จชุ
มชน และธุ
รกิ
จครั
วเรื
อน ซึ
งมี
รู
ปแบบแตกต
างจาก
อุ
ตสาหกรรมกระดาษทั
วไป ทั
งกระบวนการและวั
ตถุ
ดิ
บที
ใช
ใน
การผลิ
ต โดยวั
สดุ
ที
ใช
ในการผลิ
ตส
วนใหญ
มาจากป
าธรรมชาติ
วั
สดุ
เหลื
อใช
จากธรรมชาติ
การเกษตรและอุ
ตสาหกรรมที
ใกล
เคี
ยงกั
แหล
งผลิ
ต โดยแต
ละภู
มิ
ภาคของประเทศมี
การใช
วั
สดุ
สํ
าหรั
การผลิ
ตแต
ละท
องถิ่
นที
ต
างกั
นไป ตั
วอย
างเช
น ภาคเหนื
อมี
วั
สดุ
ใน
การผลิ
ตหลั
กที
เป
นเอกลั
กษณ
นั
น คื
อ ปอสา ทางภาคใต
มี
การนํ
ต
นกระจู
ดที
เหลื
อจากการทํ
าเสื
อมาทํ
าผลิ
ตภั
ณฑ
กระดาษหั
ตถกรรม
และภาคกลาง วั
สดุ
ที
ใช
นั
นได
จากวั
สดุ
เหลื
อใช
ทางการเกษตร
และกระดาษรี
ไซเคิ
ล ซึ่
งกระบวนการผลิ
ตของอุ
ตสาหกรรมนี
ยั
ใช
วิ
ธี
แบบดั
งเดิ
มที
ทํ
าสื
บต
อกั
นมายาวนาน ขาดความเข
าใจและ
มี
การนํ
าวิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
มาใช
และแก
ป
ญหาใน
กระบวนผลิ
ตน
อยมาก ทํ
าให
การผลิ
ตมี
คุ
ณภาพที
ยั
งไม
ค
อยได
มาตรฐาน กํ
าลั
งการผลิ
ตยั
งตํ
าเมื
อเที
ยบกั
บความต
องการ จึ
งทํ
าให
อุ
ตสาหกรรมผลิ
ตภั
ณฑ
กระดาษหั
ตถกรรมเติ
บโตได
ไม
เต็
มที
เมื่
อเที
ยบกั
บอุ
ตสาหกรรมกระดาษทั่
วไปที่
มี
การวิ
จั
ยพั
ฒนาอย
าง
ต
อเนื่
อง
ดั
งนั
น กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ โดยกลุ
มวั
สดุ
ธรรมชาติ
และ
เส
นใย กองวั
สดุ
วิ
ศวกรรม เล็
งเห็
นความสํ
าคั
ญ การนํ
างานวิ
จั
ยและ
พั
ฒนามาใช
พั
ฒนากระบวนการผลิ
ตของอุ
ตสาหกรรมผลิ
ตภั
ณฑ
กระดาษหั
ตถกรรม
การถ‹
ายทอดองค
ความรูŒ
และเทคโนโลยี
สู‹
ผูŒ
ประกอบการ
การนํ
าองค
ความรู
ทางเยื
อและกระดาษไปถ
ายทอด
เทคโนโลยี
และฝ
กอบรมเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การ เพื
อตอบสนองนโยบาย
ของรั
ฐบาล ในการช
วยสร
างคุ
ณภาพและมู
ลค
าให
ผู
ประกอบการ
เกี่
ยวกั
บผลิ
ตภั
ณฑ
กระดาษหั
ตถกรรมในประเทศ กลุ
มภาคกลาง
1. กลุ
มพั
ฒนาอาชี
พวี
รไทย ตํ
าบลไผ
จํ
าศี
ล อํ
าเภอวิ
เศษชั
ยชาญ
จั
งหวั
ดอ
างทอง 2. กลุ
มดอกไม
บุ
หงา ตํ
าบลท
าพี
เลี
ยง อํ
าเภอเมื
อง
จั
งหวั
ดสุ
พรรณบุ
รี
3. วิ
สาหกิ
จชุ
มชนบางม
วง จั
งหวั
ดนนทบุ
รี
4. ชุ
มชนตํ
าบลวั
งด
ง อํ
าเภอเมื
อง จั
งหวั
ดกาญจนบุ
รี
และ
กลุ
มภาคเหนื
อได
ไปถ
ายทอดเทคโนโลยี
ให
แก
1. ชุ
มชนบ
านต
นเปา
อํ
าเภอสั
นกํ
าแพง จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม
และ 2. ชุ
มชนมะขุ
นหวาน
อํ
าเภอสั
นป
าตอง จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม