Page 27 - ;

Basic HTML Version

25
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร์
บริ
การ
สรร
สาระ
รู
ปที่
2 ตั
วอย่
างรายการหนั
งสื
e-New list ประกอบด้
วยข้
อมู
ลบรรณานุ
กรมของหนั
งสื
อจั
ดเรี
ยงจ�
ำแนกตามหมวดหมู่
สามารถสแกนคิ
วอาร์
โค้
ดของแต่
ละ
เล่
มเพื่
อเข้
าดู
สารบั
ญ ตามรู
ปที่
2
นอกจากนี้
ยั
งมี
ข้
อมู
ลอื่
นๆ ประกอบด้
วย ดรรชนี
บทความวารสารภาษาไทยจากวารสารฉบั
บล่
าสุ
ด ตามรู
ปที่
3
ตลอดจนดรรชนี
วารสารจากราชกิ
จจานุ
เบกษา ซึ่
งเข้
าถึ
งเอกสารมาตรฐานฉบั
บเต็
มต่
างๆ ของประเทศไทยที่
ประกาศใน
ราชกิ
จจานุ
เบกษาฉบั
บล่
าสุ
ด เช่
น มาตรฐานผลิ
ตภั
ณฑ์
อุ
ตสาหกรรม มาตรฐานผลิ
ตภั
ณฑ์
ชุ
มชน มาตรฐานสิ
นค้
าเกษตร ฯลฯ
ตามรู
ปที่
4
บ ิ