Page 31 - 2561_66_206

Basic HTML Version

29
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ
รอบรู
รอบโลก
ทวี
ศั
กดิ์
แก
วบุ
รี
บรรณารั
กษ
ชํ
านาญการ
สํ
านั
กหอสมุ
ดและศู
นย
สารสนเทศวิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
รอบรู
รอบโลก ฉบั
บนี
จะพาน
องๆ หนู
ๆ มารู
จั
กเทคโนโลยี
สุ
ดลํ
ากั
บการสร
างโลกเสมื
อนจริ
ง หลายคนคงรู
จั
กและได
สั
มผั
มาแล
วกั
บเทคโนโลยี
โลกเสมื
อนจริ
ง ผ
านสื
อสิ
งพิ
มพ
สื
อโฆษณา
ไม
ว
าจะเป
นหนั
งสื
อพิ
มพ
ไทยรั
ฐ หนั
งสื
อพิ
มพ
มติ
ชน และเมื
ไม
นานมานี
ใครที
ได
เข
าร
วมพิ
ธี
ถวายดอกไม
จั
นทน
ในงาน
พระราชพิ
ธี
ถวายพระเพลิ
งพระบรมศพ “ในหลวงรั
ชกาลที
9”
ก็
คงได
สั
มผั
สความสวยงามของพระเมรุ
มาศในแบบ 3 มิ
ติ
ด
วยเทคโนโลยี
เสมื
อนจริ
ง หรื
อ AR จากแผ
นพั
บที่
ระลึ
กที่
ได
รั
ในงานพระราชพิ
ธี
มาแล
เกริ
นมาขนาดนี
น
องๆ หนู
ๆ คงเริ
มตื
นเต
นกั
นแล
วละสิ
ว
เราจะสร
าง AR ด
วยตนเองได
จริ
งๆ หรื
อ อย
าเพิ่
งใจร
อนก
อนอื่
เรามาทํ
าความรู
จั
ก เทคโนโลยี
โลกเสมื
อนจริ
ง หรื
อ AR กั
นสั
กเล็
กน
อย
AR หรื
อ Augmented Reality (Augmented=ส
วนเพิ
หรื
อเสริ
ม) + (Reality=ความจริ
ง) แปลความหมายตรงตั
วก็
คื
การนํ
าเอาโลกเสมื
อนจริ
งมาขยายหรื
อเพิ
มเติ
มโลกแห
งความจริ
หรื
อการนํ
าเอาความจริ
งและความเสมื
อนประสานเข
าด
วยกั
นด
วย
เทคโนโลยี
ดิ
จิ
ทั
ล แต
ถึ
งอย
างไรก็
ตามความหมายในภาษาไทยก็
ยั
ไม
มี
คํ
าเรี
ยกหรื
อคํ
านิ
ยามเทคโนโลยี
AR อย
างเป
นทางการ แต
คํ
ที
มั
กจะใช
กั
นอย
างกว
างขวางในบ
านเราก็
คื
อ เทคโนโลยี
เสมื
อนจริ
การสร
างสื
อด
วยเทคโนโลยี
AR นั
น ป
จจุ
บั
นมี
วิ
ธี
สร
าง
หลายวิ
ธี
ตั้
งแต
เทคนิ
คอย
างง 
ายไปถึ
งการใช
เทคนิ
คขั
นสู
เนื
องจาก AR สามารถสร
างด
วยสื
อหลายรู
ปแบบ ไม
ว
าจะเป
ภาพ 3 มิ
ติ
ภาพถ
าย วี
ดี
โอ นอกจากนี
ยั
งรองรั
บสื
อมั
ลติ
มี
เดี
ยได
หลายประเภท โปรแกรมสร
าง AR ฟรี
ที
สามารถสร
างได
ง
ายไม
ยุ
งยาก
ในป
จจุ
บั
นมี
ให
เลื
อกใช
งานมี
อยู
หลายโปรแกรม เช
น ARToolKit,
Vuforia, WikiTude, Kudan AR, และ LayAR แต
เครื
องมื
อที
ผู
เขี
ยนแนะนํ
าในฉบั
บนี
เป
นการสร
างสื
อ AR ด
วยวิ
ธี
ง
ายๆ
ด
วยขั
นตอนที
ไม
ยุ
งยากซั
บซ
อน ผ
านเว็
บไซต
http://www.layar.com
ซึ
งสามารถแสดงผลงานผ
าน Application LayAR ด
วย
โทรศั
พท
มื
อถื
อทั
งในระบบ iOS และ Android ก
อนอื
นต
อง
เตรี
ยมอุ
ปกรณ
และเครื่
องมื
อที่
ใช
สร
าง ดั
งนี้
1. สื
อสิ
งพิ
มพ
ที
เราต
องการนํ
ามาสร
าง AR เช
น หนั
งสื
แผ
นพั
บ หรื
อภาพถ
าย ที่
อยู
ในรู
ปของไฟล
ดิ
จิ
ทั
2. ไฟล
ที
ต
องนํ
ามาประกอบสื
อสิ
งพิ
มพ
ของเรา เช
ไฟล
ภาพ ไฟล
วี
ดี
โอ ไฟล
Animation หรื
อ Link เว็
บไซต
ต
างๆ
3. โทรศั
พท
มื
อถื
4. คอมพิ
วเตอร
ขั้
นตอนการสร
าง
1. เข
าไปที
เว็
บไซต
http://www.layar.com ในกรณี
ที
เข
าใช
งานครั
งแรก ต
องทํ
าการสมั
ครสมาชิ
กที
ด
านบนมุ
มขวาก
อน
คลิ
กที
หั
วข
อ (Free Sign up) เมื
อทํ
าการสมั
ครสมาชิ
กแล
วยื
นยั
การสมั
ครสมาชิ
กผ
านเว็
บไซต
2. ตั
งชื
อผลงานและประเภทผลงานที
ต
องการสร
าง แล
ทํ
าการอั
พโหลดไฟล
งาน สามารถเลื
อกได
ทั
งไฟล
JPG, PNG, PDF
และ PDF เบื
องต
นในส
วนของโปรโมชั
นที
ให
เราใช
งานได
ฟรี
สามารถอั
พโหลดได
เพี
ยง 1 หน
5 ขั
้นตอน
ดŒ
วยเคร�่
องมื
อง‹
ายๆ
สรŒาง AR
สุดเจŽง