Page 31 - ;

Basic HTML Version

29
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร์
บริ
การ
รอบรู้
รอบโลก
Digital Literacy หรื
อการรู
ดิ
จิ
ทั
ล หมายถึ
ง ทั
กษะความ
เข ้
าใจและใช ้
เทคโนโลยี
ดิ
จิ
ทั
ลที่
มี
อยู
ในปั
จจุ
บั
น เช ่
คอมพิ
วเตอร์
โทรศั
พท์
แท็
บเล็
ต โปรแกรมคอมพิ
วเตอร์
อิ
นเทอร์
เน็
ต และสื่
อสั
งคมออนไลน์
ให้
เกิ
ดประโยชน์
สู
งสุ
ในการสื่
อสาร การปฏิ
บั
ติ
งาน และการท�
ำงานร่
วมกั
น หรื
ใช้
เพื่
อพั
ฒนากระบวนการท�
ำงาน หรื
อระบบงานในองค์
กร
ให้
มี
ความทั
นสมั
ยและมี
ประสิ
ทธิ
ภาพมากที่
สุ
ด โดยทั
กษะ
ต่
างๆ นั้
นมี
ความส�
ำคั
ญอย่
างยิ่
งต่
อการใช้
ชี
วิ
ตในสั
งคมยุ
ปั
จจุ
บั
น ซึ่
งเป็
นสั
งคมแห่
งการเรี
ยนรู
ที่
นั
บวั
นจะมี
ความยุ
งยาก
และซั
บซ้
อนมากยิ่
งขึ้
น แต่
ถ้
าเราเข้
าใจและใช้
เทคโนโลยี
อย่
าง
สร้
างสรรค์
ใช้
ความรู้
ด้
านไอที
ให้
ได้
มากกว่
าแค่
ความบั
นเทิ
ก็
จะเป็
นประโยชน์
ต่
อตนเองและสั
งคม ทั้
งนี้
เพื่
อเตรี
ยมความ
พร้
อมก้
าวสู่
การเป็
นประเทศไทย 4.0
ทั
กษะที่
ส�
ำคั
ญของ Digital Literacy
• การใช้
(Use)
คื
อทั
กษะและความสามารถในการใช้
โปรแกรม
คอมพิ
วเตอร์
เช่
น โปรแกรมประมวลผลค�
ำ (Word processor)
เว็
บเบราว์
เซอร์
(Web Browser) อี
เมล (e-mail) และเครื่
องมื
สื่
อสารอื่
นๆ ไปสู
เทคนิ
คขั้
นสู
งขึ้
นส�
ำหรั
บการเข้
าถึ
งและการใช้
ความรู
เช่
น โปรแกรมที่
ช่
วยในการสื
บค้
นข้
อมู
ล หรื
อ เสิ
ร์
ชเอนจิ
(Search Engine) และฐานข้
อมู
ลออนไลน์
รวมถึ
งเทคโนโลยี
ที่
เกิ
ดใหม่
เช่
น Cloud Computing และ Internet of Things
(IoT)
• การเข้
าใจ (Understand)
คื
อทั
กษะที
ท�
ำให้
เราเข้
าใจบริ
บทและประเมิ
นสื่
ดิ
จิ
ทั
ล เพื่
อให้
สามารถตั
ดสิ
นใจเกี่
ยวกั
บอะไรที่
ท�
ำและพบบน
โลกออนไลน์
เป็
นทั
กษะที่
ส�
ำคั
ญและจ�
ำเป็
นเมื่
อเริ่
มเข้
าสู
โลก
ออนไลน์
ท�
ำให้
เข้
าใจและตระหนั
กว่
าเทคโนโลยี
เครื
อข่
ายมี
ผลกระทบต่
อพฤติ
กรรม ความเชื่
อและความรู
สึ
กเกี่
ยวกั
โลกรอบตั
วของเราอย่
างไร เราควรพั
ฒนาทั
กษะการจั
ดการ
สารสนเทศเพื่
อค้
นหา ประเมิ
น และใช้
สารสนเทศอย่
างมี
ประสิ
ทธิ
ภาพเพื่
อติ
ดต่
อสื่
อสาร ประสานงานร่
วมมื
อ และ
แก้
ไขปั
ญหา
• การสร้
าง (Create)
คื
อทั
กษะในการผลิ
ตเนื้
อหาและการสื่
อสารอย่
างมี
ประสิ
ทธิ
ภาพผ่
านทางสื่
อดิ
จิ
ทั
ลประเภทต่
างๆ การสร้
างเนื
อหา
ด้
วยสื่
อดิ
จิ
ทั
ลเป็
นมากกว่
าการรู
วิ
ธี
การใช้
โปรแกรมประมวล
ผลค�
ำหรื
อการเขี
ยนอี
เมล แต่
ยั
งรวมถึ
งความสามารถในการ
ดั
ดแปลงสื่
อส�
ำหรั
บผู
ชมที่
หลากหลาย ความสามารถในการ
สร้
างและสื่
อสารด้
วยการใช้
Rich Media เช่
น ภาพ วิ
ดี
โอ
และเสี
ยง ตลอดจนความสามารถในการมี
ส่
วนร่
วมกั
บWeb 2.0
อย่
างมี
ประสิ
ทธิ
ภาพและมี
ความรั
บผิ
ดชอบ เช่
น การเขี
ยน
Blog การแชร์
ภาพหรื
อวิ
ดี
โอ รวมถึ
งการใช้
Social Media
รู
ปแบบต่
างๆ
ตั
วอย่
างของการพั
ฒนา Digital Literacy
การใช้
โปรแกรมส�
ำนั
กงานส�
ำเร็
จรู
ได้
แก่
Microsoft Word ในการท�
ำรายงาน Microsoft Excel
ส�
ำหรั
บการค�
ำนวณ และ Microsoft Power Point เพื่
อการ
ท�
ำงาน Presentation ซึ่
งเป็
นพื้
นฐานในการผลิ
ตผลงานใน
การเรี
ยนและการท�
ำงาน
• การใช้
งานอี
เมล
เพื่
อติ
ดต่
อสื่
อสาร และรั
บส่
จดหมาย รวมถึ
งไฟล์
ประเภทต่
างๆ ได้
ทุ
กเวลา
• การใช้
งานเว็
บเบราว์
เซอร์
เพื่
อสื
บค้
นข้
อมู
ความรู้
ต่
างๆ ได้
อย่
างรวดเร็
วโดยไม่
มี
ขี
ดจ�
ำกั
เอกสารอ้
างอิ
Digital Literacy Project [ออนไลน์
]. [อ้
างถึ
งวั
นที่
22 มี
นาคม 2561] เข้
าถึ
งได้
จาก : http://www.ocsc.go.th/
DLProject/mean-dlp
Digital Literacy สร้
างภู
มิ
คุ้
มกั
นให้
รู้
ทั
นสื่
อดิ
จิ
ทั
ล [ออนไลน์
]. [อ้
างถึ
งวั
นที่
18 เมษายน 2561] เข้
าถึ
งได้
จาก :
https://medium.com/@networktraining/digital-literacy-72192bd601de
การรู้
ดิ
จิ
ทั
ล (Digital literacy) [ออนไลน์
]. [อ้
างถึ
งวั
นที่
22 มี
นาคม 2561] เข้
าถึ
งได้
จาก :
https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/142-knowledges/2632
ท�
ำไมต้
องพั
ฒนา Digital Literacy [ออนไลน์
]. [อ้
างถึ
งวั
นที่
18 เมษายน 2561] เข้
าถึ
งได้
จาก :
https://sites.google.com/site/learningcomputer34506/digital-liteacy/3-thami-txng-phathna-
digital-literacy
ท�
ำไมยุ
คนี้
คนต้
องมี
Digital Literacy [ออนไลน์
]. [อ้
างถึ
งวั
นที่
22 มี
นาคม 2561] เข้
าถึ
งได้
จาก :
https://www.icdlthailand.org/digital-literacy