Page 43 - 2561_66_206

Basic HTML Version

กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ (วศ.) กระทรวงวิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ได
เป
นหนึ
งในหน
วยงาน ที
สํ
านั
กนายกรั
ฐมนตรี
ได
เชิ
ญให
เข
าร
วมประชุ
มหารื
อการพิ
จารณากํ
าหนดมาตรฐานแถบสี
ธงชาติ
ไทย โดยที
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การได
เป
นหนึ
งในหน
วยงานภาครั
ฐและ
ภาคเอกชนจาก 9 หน
วยงาน ประกอบไปด
วย กระทรวงการต
างประเทศ กระทรวงอุ
ตสาหกรรม สํ
านั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ
านั
กงานมาตรฐานผลิ
ตภั
ณฑ
อุ
ตสาหกรรม กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ สํ
านั
กงานเสริ
มสร
างเอกลั
กษณ
ของชาติ
สํ
านั
กงานปลั
ดสํ
านั
นายกรั
ฐมนตรี
สํ
านั
กงานกฎระเบี
ยบกลาง สํ
านั
กงานปลั
ดสํ
านั
กนายกรั
ฐมนตรี
และหน
วยงานเอกชนที่
เกี่
ยวข
อง ในการคั
ดเลื
อกธง
ต
นแบบ ที
จะกํ
าหนดสี
ด
วยวิ
ธี
การวั
ดสี
ธงต
นแบบจากแหล
ง ดั
งนี
1. ธงชาติ
จากพิ
พิ
ธภั
ณฑ
แห
งชาติ
จากธง 2 ประเภท ได
แก
ธงชั
เฉลิ
มพล และ ธงไตรรงค
2. ธงชาติ
จากพิ
พิ
ธภั
ณฑ
ธงชาติ
ไทย และ 3. ธงจากราชนาวี
โดยที
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การได
รั
บมอบหมายให
พิ
จารณาคั
ดเลื
อกธงจากทั
ง 3 แหล
ง โดยดู
จากลั
กษณะปรากฏ และการวั
ดค
าสี
ด
วยเครื
อง Colorimetric spectrophotometer แล
วนํ
าเสนอ
ต
อที
ประชุ
มเพื
อกํ
าหนดค
าสี
ของธงต
นแบบ และได
ประกาศราชกิ
จจานุ
เบกษา เล
มที
134 ตอนพิ
เศษ 245 ง ลงวั
นที
30 กั
นยายน 2560
ให
เป
นเกณฑ
ลั
กษณะของค
าแนะนํ
าของธงชาติ
ไทย
ตามที
มติ
คณะกรรมการจั
ดกิ
จกรรมฉลองครบรอบ 100 ป
การประกาศใช
ธงไตรรงค
เป
นธงชาติ
ไทย โดยมี
รองนายกรั
ฐมนตรี
นายวิ
ษณุ
เครื
องาม เป
นประธานกรรมการ และรั
ฐมนตรี
ประจํ
าสํ
านั
กนายกรั
ฐมนตรี
นายออมสิ
น ชี
วะพฤกษ
เป
นรองประธานกรรมการ
ได
มอบหมายให
สํ
านั
กงานปลั
ดสํ
านั
กนายกรั
ฐมนตรี
พิ
จารณาเรื่
องการกํ
าหนดมาตรฐานแถบสี
ธงชาติ
ไทย เพื่
อให
มี
มาตรฐานสี
และเป
มาตรฐานสี
ตามหน
วยสากล โดยกํ
าหนดในลั
กษณะของค
าแนะนํ
าทางราชการ สํ
านั
กงานปลั
ดสํ
านั
กนายกรั
ฐมนตรี
จึ
งได
กํ
าหนดจั
ดการ
ประชุ
มหารื
อร
วมกั
นระหว
างหน
วยงานภาครั
ฐและภาคเอกชนที
เกี
ยวข
อง ทั
ง 9 หน
วยงานที
ได
กล
าวข
างต
จากมติ
ที
ประชุ
มการพิ
จารณากํ
าหนดมาตรฐานแถบสี
ธงชาติ
ไทยดั
งกล
าว ได
มี
มติ
ให
มี
การตรวจสอบค
าแถบสี
(สี
นํ
าเงิ
นแก
สี
ขาว
และสี
แดง) จากธงชาติ
3 แหล
ง ซึ
งมติ
ที
ประชุ
มให
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การเป
นผู
ตรวจสอบพิ
จารณาและนํ
าเสนอต
อที
ประชุ
มและมี
มติ
เห็
สมควรให
กํ
าหนดค
าแถบสี
ธงชาติ
ไทยจากธงชาติ
ราชนาวี
และใช
ผลของกรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ จากการทดสอบค
าแถบสี
ธงชาติ
ไทย
(สี
นํ
าเงิ
นแก
สี
ขาว และสี
แดง) ด
วยเครื่
อง Colorimetric spectrophotomete ซึ
งผลของการทดสอบที
ได
นํ
าเสนอต
อที
ประชุ
มได
กํ
าหนด
ค
า CIELAB D65 สี
แดง ค
า L* = 36.4 , a* = 55.47 , b* = 25.42 สี
ขาว ค
า L* = 96.61 , a* = -0.15 , b* = -1.48 และสี
นํ
าเงิ
ค
า L* = 18.63 , a* = 7.89 , b* = -19.45 โดยได
กํ
าหนดค
r
E* (delta E) ไม
เกิ
น 1.5 และได
ประกาศเป
นราชกิ
จจานุ
เบกษา เล
มที
134
ตอนพิ
เศษ 245 ง ลงวั
นที
30 กั
นยายน 2560 ให
เป
นเกณฑ
ลั
กษณะของค
าแนะนํ
าทางราชการ
งานบริ
การวิ
ทยาศาสตร
ในการกํ
าหนดและวั
ดค
าสี
ธงชาติ
ไทย