Page 6 - 2561_66_206

Basic HTML Version

4
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ
นโยบายรั
ฐบาลให
ความสํ
าคั
ญการสร
างความสามารถของผู
ประกอบการในการแข
งขั
นด
วยวิ
ทยาศาสตร
เทคโนโลยี
และนวั
ตกรรม
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การเป
นหน
วยงานที
มี
ความพร
อมในเรื
องวิ
ทยาศาสตร
ปฏิ
บั
ติ
การที
เป
นการทดสอบรองรั
บการสร
างมาตรฐานและ
คุ
ณภาพสิ
นค
า การนํ
าเทคโนโลยี
และนวั
ตกรรมพั
ฒนากระบวนการผลิ
ต ซึ่
งนั
บเป
นป
จจั
ยสํ
าคั
ญส
วนหนึ่
งในการพั
ฒนาสร
างความเข
มแข็
กลุ
มผู
ประกอบการ OTOP และ SME
ในพื
นที
ทั
งกลุ
มผู
ประกอบการอาหาร เครื่
องดื
ม สมุ
นไพรที
ไม
ใช
อาหาร สิ
งทอและเครื
องนุ
งห
ของใช
ของประดั
บตกแต
งและของที
ระลึ
ก ตั
วอย
างผู
ประกอบการในจั
งหวั
ดจั
นทบุ
รี
ที
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การได
ส
งเสริ
มความเข
มแข็
งด
วย
วิ
ทยาศาสตร
เทคโนโลยี
และนวั
ตกรรม ได
แก
1.
 
( 
)
กลุ
มแม
บ
านเกษตรกรเขาบายศรี
ต.เขาบายศรี
อ.ท
าใหม
จ. จั
นทบุ
รี
ได
รวมกลุ
มผลิ
ตผลิ
ตภั
ณฑ
ผลไม
แปรรู
(ทุ
เรี
ยนทอด ทุ
เรี
ยนกวน มั
งคุ
ดกวน สละกวน และทอฟฟ
ทุ
เรี
ยน) และขนมผิ
ง ซึ
งในการผลิ
ตพบป
ญหาอุ
ปสรรค
มี
ความต
องการแปรรู
ปเพิ
มมู
ลค
าทุ
เรี
ยนทอด (ชิ
นเศษ) และต
องการพั
ฒนาผลิ
ตภั
ณฑ
แปรรู
ปจากทุ
เรี
ยน
ให
ได
ผลิ
ตภั
ณฑ
ประเภทอั
ดแท
ง (Snack bar) ผู
ประกอบการขาดความรู
ในการพั
ฒนา
กระบวนการผลิ
ตให
ได
คุ
ณภาพและมาตรฐาน ทํ
าให
ไม
มี
ความสมํ
าเสมอหรื
อความคงที
ของคุ
ณภาพผลิ
ตภั
ณฑ
และไม
มี
องค
ความรู
ในการจั
ดทํ
าระบบมาตรฐาน GMP
(Codex) เพื่
อการส
งออก
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การได
สนั
บสนุ
นองค
ความรู
และเทคโนโลยี
พั
ฒนา
ผลิ
ตภั
ณฑ
จากทุ
เรี
ยนชิ
นเศษเป
นผลิ
ตภั
ณฑ
ขนมขบเคี
ยวจากทุ
เรี
ยนผสมธั
ญชาติ
และนํ
าผลไม
โดยผู
ประกอบการเข
าร
วมโครงการคู
ปองวิ
ทย
เพื
อโอทอป ป
2559
สนั
บสนุ
นให
เข
าร
วมโครงการการเพิ
มศั
กยภาพผู
ประกอบการอาหารแปรรู
ปตาม
มาตรฐานเพื่
อการส
งออกประจํ
าป
2560 การพั
ฒนาระบบคุ
ณภาพให
ได
รั
บการรั
บรองมาตรฐาน GMP
(Codex) และพั
ฒนาผลิ
ตภั
ณฑ
ใหม
เป
นนํ้
ากะทิ
ทุ
เรี
ยนผง เกิ
ดประโยชน
ทํ
าให
ผู
ประกอบการได
รั
บเทคนิ
กระบวนการผลิ
ตแปรรู
ปสร
างมู
ลค
าแก
ทุ
เรี
ยนชิ
นเศษ และได
ยื
นขอ อย. ซึ
งจะผลิ
ตสแนคทุ
เรี
ยนจํ
าหน
าย และ
ผู
ประกอบการได
มี
การประยุ
กต
ใช
ระบบมาตรฐาน GMP (Codex)
ในกระบวนการผลิ
ตอาหารได
อย
างมี
ประสิ
ทธิ
ภาพ และสามารถ
เพิ
มมู
ลค
าให
กั
บผลิ
ตภั
ณฑ
สร
างโอกาสในการแข
งขั
นเพิ
มขี
ดความสามารถ
ในการส
งออก
. 


.
OTOP
SME 
  
วลั
ยพร ร
มรื่
นั
กวิ
ชาการเผยแพร
ชํ
านาญการ
วศ. วั
นนี้