Page 6 - ;

Basic HTML Version

4
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร์
บริ
การ
บทความพิ
เศษ
เรื่
องที่
1 ภาคการเกษตรดี
ขึ้
น ประชาชนมี
รายได้
เพิ่
ม มี
ผลผลิ
ตเกษตรแปรรู
ปเพิ่
มมู
ลค่
าได้
เรื่
องที่
2 สิ
นค้
า OTOP มี
การเพิ่
มมู
ลค่
า สร้
าง
เรื่
องราว ผู
ซื้
อมี
ความมั่
นใจในคุ
ณภาพ เน้
นน�
ำจุ
ดแข็
ที่
หน่
วยงานมี
เทคโนโลยี
พร้
อมใช้
มาช่
วยยกระดั
บสิ
นค้
ช่
วยลดต้
นทุ
น การเพิ่
มมู
ลค่
าสิ
นค้
า เช่
น ผ้
าทอส่
งเสริ
ด้
วยเทคโนโลยี
การฟอกย้
อมสี
ไม่
ตก สิ
นค้
าอาหารเน้
นให้
มี
คุ
ณภาพ ใช้
เทคโนโลยี
ช่
วยให้
ยื
ดอายุ
การเก็
บรั
กษา รวมทั้
ต่
อยอดผลิ
ตเป็
นสิ
นค้
าอาหารรู
ปแบบใหม่
ๆ เพิ่
มขึ้
เรื่
องที่
3 เป็
นการน�
ำเทคโนโลยี
มาส่
งเสริ
มการ
ท่
องเที่
ยวชุ
มชน เช่
น ระบบการควบคุ
มการใช้
น�้
ำชุ
มชน
การรดน�้
ำ การควบคุ
มอุ
ณหภู
มิ
หรื
อแสงในการเกษตร ส่
งเสริ
ให้
ชุ
มชนเห็
นว่
าวิ
ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และนวั
ตกรรม
เป็
นเรื่
องใกล้
ตั
วที่
มี
ความส�
ำคั
ญต่
อการยกระดั
บความมั่
งคั่
อย่
างยั่
งยื
นอกจากนี
กระทรวงวิ
ทยาศาสตร์
ฯ ยั
งมี
เรื่
อง
ของ 1 ต�
ำบล 1 นวั
ตกรรม ที่
ได้
ร่
วมมื
อ กั
บ สภาเกษตรกร
แห่
งชาติ
ประชารั
ฐสามั
คคี
และทุ
กภาคส่
วน เพื่
อส่
งเสริ
ให้
เกิ
ดนวั
ตกรรมระดั
บชุ
มชน ที่
เกิ
ดจากการคิ
ดค้
นของ
ชุ
มชน รั
งสรรค์
ต่
อยอดภู
มิ
ปั
ญญาที
มี
อยู
ออกมาเป็
นวั
ตกรรม ทั้
ง 2 โครงการนี้
อยู
ในโครงการ Big Rock ของ
กระทรวงวิ
ทยาศาสตร์
ฯ ที่
ได้
ผลั
กดั
นสู่
การปฏิ
บั
ติ
แล้
วใน
จั
งหวั
ดบุ
รี
รั
มย์
จั
งหวั
ดน่
าน ซึ่
งคาดหวั
งว่
าจะยกระดั
คุ
ณภาพชี
วิ
ตและรายได้
ของประชาชนใน 10 จั
งหวั
เป้
าหมายให้
เกิ
ดขึ้
นอย่
างเป็
นรู
ปธรรมได้
ภายใน 1 – 3 ปี
โครงการ Big Rock วิ
ทย์
สร้
างคน วิ
ทย์
แก้
จน และวิ
ทย์
เสริ
มแกร่
ง จะสร้
างคุ
ณภาพชี
วิ
ตที่
ดี
ขึ้
นให้
กั
บประชาชน
เปลี่
ยนแปลงประเทศและน�
ำประเทศเข้
าสู
ไทยแลนด์
4.0
ได้
อย่
างมั่
นคง เพราะหั
วใจที่
ส�
ำคั
ญที่
สุ
ดของโครงการ
Big Rock คื
“คน”
ถ้
าเปลี่
ยนความคิ
ดคนไทยให้
มี
ความคิ
ดแบบวิ
ทยาศาสตร์
ได้
คนไทยจะมี
เหตุ
มี
ผล และ
จะสร้
างสั
งคมที่
มี
เหตุ
มี
ผลได้
สั
งคมไทยจะเป็
นสั
งคม
ที่
มี
ศั
กยภาพ
บ ิ