Page 20 - ;

Basic HTML Version

18
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร์
บริ
การ
สรร
สาระ
สุรวุฒิ พวงมาลี
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
จารวี เล็กสุขศรี
นักวิทยาศาสตร์
กองวัสดุวิศวกรรม
อุ
ตสาหกรรมผลิ
ตภั
ณฑ์
กระดาษหั
ตถกรรม เป็
นอุ
ตสาหกรรม
ที่
มี
ทั้
งผู
ประกอบการขนาดย่
อย วิ
สาหกิ
จชุ
มชน และธุ
รกิ
จครั
วเรื
อน
กระดาษหั
ตถกรรมที่
คนทั่
วไปนึ
กถึ
งแน่
นอนว่
าคื
“กระดาษสา”
ซึ่
งเป็
นผลิ
ตภั
ณฑ์
หั
ตถกรรมพื้
นบ้
านที่
มี
การผลิ
ตในระดั
บครั
เรื
อนทางภาคเหนื
อของประเทศไทยมาเป็
นระยะเวลายาวนาน
ปั
จจุ
บั
นความต้
องการใช้
กระดาษสาภายในประเทศมี
เพี
ยงปี
ละ
ประมาณ 130 ตั
น (กรมส่
งเสริ
มอุ
ตสาหกรรม, ม.ป.ป.) ส่
วนใหญ่
เป็
นการส่
งออกขยายตลาดไปยั
งกลุ
มประเทศในแถบยุ
โรป และ
เอเชี
ย อย่
างประเทศญี่
ปุ
น และเกาหลี
ซึ่
งเป็
นการผลิ
ตตามความ
ต้
องการสั่
งซื้
อจากลู
กค้
าโดยตรง
จากการลงพื้
นที่
และรั
บฟั
งปั
ญหาจากผู
ประกอบการและ
ชุ
มชนที่
ผลิ
ตสิ
นค้
าหั
ตถกรรมจากกระดาษสาทางภาคเหนื
อ พบว่
การผลิ
ตกระดาษสาก�
ำลั
งประสบปั
ญหาขาดแคลนปอสาที่
เป็
วั
ตถุ
ดิ
บหลั
ก เนื่
องจากความต้
องการปอสาสู
งถึ
งปี
ละ 68,000 ตั
และเพิ่
มขึ้
นอย่
างต่
อเนื่
อง โดยเป็
นวั
ตถุ
ดิ
บที่
น�
ำเข้
าจากต่
างประเทศ
เกื
อบทั้
งหมด และยิ่
งไปกว่
านั้
นปอสาภายในประเทศมาจากการ
ตั
ดฟั
นในป่
าธรรมชาติ
ที่
ไม่
มี
การจั
ดการใดๆ ท�
ำให้
เกิ
ดปั
ญหาใน
ด้
านระบบนิ
เวศและการท�
ำลายป่
า ทางภาคเหนื
อยั
งประสบ
ปั
ญหาหมอกควั
นจากการเผาไร่
ข้
าวโพดหลั
งฤดู
การเก็
บเกี่
ยว
ซึ่
งข้
อมู
ลจากกรมส่
งเสริ
มการเกษตรปี
2559 พบว่
าประเทศไทย
มี
พื้
นที่
ปลู
กข้
าวโพดประมาณ 4,517,947 ไร่
และมี
ปริ
มาณเศษ
เหลื
อหลั
งการเก็
บเกี่
ยวประมาณ 2650 กก./ไร่
จึ
งมี
การวิ
จั
เพื
อใช้
เศษเหลื
อจากต้
นข้
าวโพดไปท�
ำประโยชน์
ด้
านอื่
นๆ เพื่
ลดปั
ญหาดั
งกล่
าว ประกอบกั
บเส้
นใยข้
าวโพดมี
คุ
ณสมบั
ติ
ด้
าน
ความยาวใกล้
เคี
ยงกั
บเส้
นใยปอสา จึ
งมี
การทดลองใช้
ผลิ
ตเป็
กระดาษหั
ตถกรรมทดแทนปอสา แต่
ก็
ยั
งมี
อุ
ปสรรคในเรื่
อง
ลั
กษณะทางสั
ณฐานวิ
ทยา และทั
ศนศาสตร์
บางประการ ท�
ำให้
ยั
งไม่
สามารถน�
ำมาใช้
ทดแทนปอสาได้
อย่
างเป็
นรู
ปธรรม
ดั
งนั้
น กรมวิ
ทยาศาสตร์
บริ
การ โดยกลุ่
มวั
สดุ
ธรรมชาติ
และเส้
นใย (วธ.) กองวั
สดุ
วิ
ศวกรรม ในฐานะหน่
วยงานของรั
ที่
มี
ความเชี่
ยวชาญทางด้
านเทคโนโลยี
เยื่
อและกระดาษมี
ความ
พร้
อมทั้
งด้
านบุ
คลากรและเทคโนโลยี
เล็
งเห็
นถึ
งปั
ญหาด้
านการ
ขาดแคลนวั
ตถุ
ดิ
บของอุ
ตสาหกรรมการผลิ
ตกระดาษหั
ตถกรรม
และเห็
นว่
า เศษต้
นข้
าวโพดมี
ศั
กยภาพเพี
ยงพอที่
จะใช้
เป็
วั
ตถุ
ดิ
บทางเลื
อกใหม่
ในการผลิ
ตกระดาษหั
ตถกรรมทดแทน
เส้
นใยปอสา จึ
งได้
ด�
ำเนิ
นการวิ
จั
ยและพั
ฒนากระบวนการผลิ
เยื่
อกระดาษจากต้
นข้
าวโพด ตั้
งแต่
กระบวนการต้
มเยื่
อ ฟอกเยื่
ตลอดจนการปรั
บปรุ
งคุ
ณสมบั
ติ
ของเยื่
อ เพื่
อให้
ได้
เยื่
อกระดาษ
ที่
มี
คุ
ณภาพดี
ขณะเดี
ยวกั
นยั
งสามารถขจั
ดปั
ญหาด้
านสิ่
งแวดล้
อม
ด้
วยการเลื
อกใช้
เทคโนโลยี
สะอาด ใช้
สารเคมี
แบบปราศจาก
การพั
ฒนาเส้
นใยข้
าวโพด
ทดแทนปอสาสร้
างความมั่
นคงด้
านวั
ตถุ
ดิ
ให้
กั
บชุ
มชนผู้
ผลิ
ตกระดาษหั
ตถกรรม