Page 20 - 2561_66_206

Basic HTML Version

สรร
สาระ
18
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ
เทคโนโลยี
การบํ
าบั
ดน้
าเสี
ยเพ�
อยกระดั
สถานประกอบการ
OTOP
ดŒ
านสิ
งทอ
นํ้
าเสี
จากการย
อม
เติ
มคลอรี
นผง
สารส
ม และปู
นขาว
กวนเร็
และกวนช
ทิ้
งให
ตกตะกอน
บางราย มี
ความประสงค
ที
จะใช
องค
ความรู
ทางวิ
ทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
ช
วยแก
ไขป
ญหาการปนเป
อนของสารมลพิ
ษในนํ
าทิ
งที
เกิ
ดขึ
จากกระบวนการฟอกย
อม ได
แก
สี
ความเป
นกรด-ด
าง ความเน
าเสี
ของนํ
าเสี
ยทั
งในรู
ปของ บี
โอดี
และ ซี
โอดี
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ
ได
ตระหนั
กถึ
งความจํ
าเป
นอย
างยิ
งที
จะต
องสร
างจิ
ตสํ
านึ
ในการดู
แลสิ
งแวดล
อมให
กั
บชุ
มชน จึ
งได
ออกแบบระบบบํ
าบั
ดนํ
าเสี
อย
างง
าย โดยการตกตะกอนด
วยสารเคมี
เพื
อให
นํ
าทิ
งจากกระบวนการ
ฟอกย
อมผ
านเกณฑ
มาตรฐานนํ
าทิ
ง สามารถปล
อยสู
สิ่
งแวดล
อมได
โดยไม
ก
อให
เกิ
ดผลกระทบต
อสิ
งแวดล
อม ซึ
งระบบดั
งกล
าว
ควรมี
วิ
ธี
การใช
งานที
ไม
ยุ
งยาก ราคาประหยั
ด และสามารถดํ
าเนิ
นการได
ภายในชุ
มชน กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การได
ดํ
าเนิ
นการเก็
บและ
รวบรวมตั
วอย
างนํ
าเสี
ยจากการย
อมเส
นด
ายที
นํ
าไปทํ
าสิ
งทอของ
กลุ
มแม
บ
านเป
าหมาย ที
อยู
ในจั
งหวั
ดแม
ฮ
องสอน จั
งหวั
ดลํ
าพู
จั
งหวั
ดสุ
พรรณบุ
รี
และจั
งหวั
ดอุ
บลราชธานี
นํ
ามาศึ
กษา
คุ
ณลั
กษณะของนํ
าเสี
ย และรวบรวมข
อมู
ลดั
งกล
าวมาทํ
านํ
าเสี
สั
งเคราะห
ให
มี
ลั
กษณะของนํ
าเสี
ยใกล
เคี
ยงกั
บนํ
าเสี
ยในแต
ละ
พื้
นที่
เนื่
องจากนํ้
าเสี
ยแต
ละแห
งมี
ลั
กษณะที่
แตกต
างกั
น เพื่
อหา
สภาวะที
เหมาะสมในการบํ
าบั
ดในห
องปฏิ
บั
ติ
การ ซึ
งมี
กระบวนการ
ดั
งนี้
การที
รั
ฐบาลมี
นโยบายพั
ฒนาสิ
นค
าหนึ
งตํ
าบลหนึ
งผลิ
ตภั
ณฑ
เพื
อเสริ
มสร
างให
แต
ละชุ
มชนได
ใช
ภู
มิ
ป
ญญาท
องถิ
นพั
ฒนา
คุ
ณภาพผลิ
ตภั
ณฑ
ที
เป
นเอกลั
กษณ
ของท
องถิ
น เพื
อผลิ
ตจํ
าหน
าย
สู
ตลาดผู
บริ
โภคอั
นจะนํ
าไปสู
การสร
างรายได
ให
กั
บประชาชน
สิ
งทอเป
นผลิ
ตภั
ณฑ
หนึ
งที
สร
างรายได
ให
กั
บประเทศไทยในระดั
บต
นๆ
แต
การที
จะพั
ฒนาคุ
ณภาพของผลิ
ตภั
ณฑ
เพื
อให
ได
รั
บมาตรฐาน
ผลิ
ตภั
ณฑ
ชุ
มชน (มผช.) ต
องเผชิ
ญกั
บป
ญหาด
านสิ
งแวดล
อม
กล
าวคื
อ นํ
าทิ
งที
ถู
กปนเป
อนในกระบวนการผลิ
ตถู
กระบายทิ
ลงสู
สิ
งแวดล
อมโดยไม
ผ
านกระบวนการบํ
าบั
ดที
ถู
กต
อง ก
อให
เกิ
การแพร
ของสารมลพิ
ษต
างๆ ลงสู
แหล
งนํ้
าและดิ
จากการสํ
ารวจข
อมู
ลเบื
องต
นพบว
าผู
ประกอบการสิ
นค
OTOP ด
านสิ
งทอบางแห
งมี
การรวมตั
วกั
นเป
นกลุ
มแม
บ
านก็
จะมี
การทํ
ากิ
จกรรมที่
บ
านของหั
วหน
ากลุ
ม และมี
ระบบบํ
าบั
ดนํ้
าเสี
แต
ไม
ได
ใช
งานเพราะมี
ขนาดใหญ
ไม
สะดวกในการใช
งาน และ
บางพื
นที
ที
ไม
ได
รวมตั
วกั
นก็
จะทํ
ากิ
จกรรมตามบ
านของตั
วเอง
นํ
าเสี
ยที
ปนเป
อนถู
กระบายลงแหล
งนํ
า ส
งผลกระทบให
นํ
าเน
าเสี
เนื
องจากผู
ประกอบการยั
งขาดความตระหนั
กในการอนุ
รั
กษ
สิ
งแวดล
อม เห็
นว
าป
ญหาสิ
งแวดล
อมยั
งเป
นป
ญหาไกลตนเองและ
ขาดความรู
เรื
องการบํ
าบั
ดนํ
าเสี
ย แต
อย
างไรก็
ดี
มี
ผู
ประกอบการ
สุ
รั
ตน
เพชรเกษม
เทพวิ
ทู
รย
ทองศรี
อมรพล ช
างสุ
พรรณ
นั
กวิ
ทยาศาสตร
ชํ
านาญการพิ
เศษ
กองผลิ
ตภั
ณฑ
อุ
ปโภคและเคมี
ภั
ณฑ