Page 22 - 2561_66_206

Basic HTML Version

สรร
สาระ
20
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ
ในประเทศไทยมี
ผู
ประกอบการธุ
รกิ
จระดั
บเศรษฐกิ
ฐานราก เช
น SMEs OTOP ฯลฯ เป
นจํ
านวนมากและสามารถ
สร
างรายได
ให
แก
ประเทศนั
บล
านล
านบาท โดยมู
ลค
า GDP SMEs
ในไตรมาสที
สองของป
2560 สามารถขยายตั
วได
4.9% ถึ
งแม
จะ
ชะลอตั
วลงจากไตรมาสก
อนเล็
กน
อย (5.0%) ในขณะที
GDP
ประเทศขยายตั
วได
3.7% โดยมี
สั
ดส
วนต
อ GDP ประเทศ 42.1%
คิ
ดเป
นมู
ลค
ากว
า 1.56 ล
านล
านบาท รั
ฐบาลจึ
งให
ความสํ
าคั
กั
บการส
งเสริ
มและพั
ฒนาผู
ประกอบการธุ
รกิ
จระดั
บเศรษฐกิ
ฐานรากดั
งกล
าวฯ ให
มี
ความเข
มแข็
งและเกิ
ดการพั
ฒนาในเชิ
นวั
ตกรรม โดยนโยบาย Thailand 4.0 และยุ
ทธศาสตร
ชาติ
20 ป
มุ
งเน
นให
เกิ
ดการขั
บเคลื
อน การพั
ฒนาประเทศด
วยป
ญญา
และนวั
ตกรรม เพื
อสร
างมู
ลค
าเพิ
มให
กั
บสิ
นค
าและบริ
การ
สร
างขี
ดความสามารถในการแข
งขั
น เพื
อให
ประเทศหลุ
ดพ
นกั
บดั
รายได
ปานกลางไปพร
อม ๆ กั
บการพั
ฒนาสั
งคมให
เป
นสั
งคม
แห
งการเรี
ยนรู
ผ
านระบบดิ
จิ
ทั
ล อย
างไรก็
ตาม ผู
ประกอบการต
าง ๆ
เหล
านี
ยั
งคงประสบป
ญหาที่
อาจเป
นอุ
ปสรรคต
อการพั
ฒนาธุ
รกิ
ให
เติ
บโต เช
น ป
ญหาด
านการผลิ
ต ป
ญหาด
านบรรจุ
ภั
ณฑ
ป
ญหา
ด
านการตลาด และป
ญหาด
านการพั
ฒนาสิ
นค
าหรื
อบริ
การให
มี
ความเป
นนวั
ตกรรม เป
นต
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การได
ให
ความสํ
าคั
ญต
อองค
ความรู
ซึ
งเป
นส
วนสํ
าคั
ญในการช
วยแก
ไขป
ญหาต
าง ๆ ดั
งกล
าวข
างต
และยั
งมี
ความสํ
าคั
ญต
อการพั
ฒนาสิ
นค
าให
มี
คุ
ณภาพ มี
ความเป
นวั
ตกรรมเพื
อตอบรั
บกั
บแนวคิ
ดของรั
ฐบาล จึ
งได
มี
การสรรหา พั
ฒนา
และรวบรวมองค
ความรู
ที
จํ
าเป
น ตลอดจนได
มี
การถ
ายทอด
องค
ความรู
ทางวิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ให
แก
ผู
ประกอบการ
เพื
อส
งเสริ
มให
เกิ
ดการนํ
าองค
ความรู
ทางวิ
ทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
ไปใช
ในการผลิ
ตสิ
นค
าที
มี
คุ
ณภาพได
มาตรฐาน
โดยจํ
านวนผู
ประกอบการที
ได
รั
บประโยชน
จากการถ
ายทอด
เทคโนโลยี
ในป
งบประมาณ 2557- 2560 มี
จํ
านวนทั
งสิ
น 19,359 ราย
ในการนี
สํ
านั
กหอสมุ
ดและศู
นย
สารสนเทศวิ
ทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
ซึ
งมี
ภารกิ
จในการจั
ดหา รวบรวมทรั
พยากรสารสนเทศ
และเผยแพร
องค
ความรู
ทางวิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ได
เล็
งเห็
ถึ
งความสํ
าคั
ญต
อการเข
าถึ
งองค
ความรู
ทางวิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ของประชาชนทุ
กภาคส
วน โดยเฉพาะผู
ประกอบการของประเทศไทย
ในระดั
บเศรษฐกิ
จฐานรากทั
วประเทศที
ต
องการนํ
าองค
ความรู
และเทคโนโลยี
ไปใช
ในการพั
ฒนาสิ
นค
าและบริ
การของตนเองสู
Smart SMEs หรื
อ Smart OTOP ก
าวสู
Thailand 4.0 จึ
งมี
แนวคิ
ดในการพั
ฒนาระบบการถ
ายทอดองค
ความรู
ดั
งกล
าว
ให
เข
าถึ
งผู
ใช
งานได
มากขึ
น โดยนํ
าองค
ความรู
ทางวิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ที
เกิ
ดจากการวิ
จั
ยของกรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ
ตลอดจนการแก
ไขป
ญหา การปรั
บปรุ
งกระบวนการผลิ
ตและคุ
ณภาพ
ของผลิ
ตภั
ณฑ
ซึ
งได
ถ
ายทอดให
แก
ผู
ประกอบการมาพั
ฒนาเป
สื่
อองค
ความรู
ฯ ให
อยู
ในรู
ปแบบที่
พร
อมใช
งาน มี
เนื้
อหาที่
เข
าใจ
ได
ง
าย และสะดวกต
อการค
นหานั
นคื
อการพั
ฒนาสื
อมั
ลติ
มี
เดี
ซึ่
งเป
นสื่
อเทคโนโลยี
ที่
อยู
ในรู
ปแบบพร
อมใช
งาน มี
ความทั
นสมั
น
าสนใจเนื
องจากเป
นการบู
รณาการเทคโนโลยี
หลายอย
างเข
าด
วยกั
เพื
อให
เกิ
ดความสมบู
รณ
ในการออกแบบและใช
งาน โดยบทบาทของ
สื
อมั
ลติ
มี
เดี
ยมี
ผลต
อด
านต
าง ๆ ไม
ว
าจะเป
นด
านการเรี
ยนการสอน
ด
านธุ
รกิ
จ ด
านการนํ
าเสนอ ด
านโฆษณาและประชาสั
มพั
นธ
ด
านการบั
นเทิ
ง ฯลฯ
โดยเมื่
อนํ
าสื
อมั
ลติ
มี
เดี
ยมาปรั
บใช
กั
องค
ความรู
ทางวิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
เพื
อเผยแพร
สู
ผู
ใช
งาน
จะสามารถสร
างประโยชน
ต
าง ๆ ได
เช
• สร
างความน
าสนใจให
กั
บเนื้
อหาได
มาก ชวนให
ติ
ดตาม
ตลอดเนื้
อเรื่
อง
• สื
อความหมายได
ชั
ดเจน เนื
องจากเป
นการผสมผสาน
ทั้
งข
อความ เสี
ยง ภาพนิ่
ง ภาพเคลื่
อนไหว
การพั
ฒนาส�่
อองค
ความรูŒ
ทางว�
ทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
เพ�่
อผูŒ
ประกอบการเศรษฐกิ
จฐานราก
เพ็
ญพิ
ชชา เข็
มเงิ
นั
กวิ
ทยาศาสตร
ชํ
านาญการพิ
เศษ
สํ
านั
กหอสมุ
ดและศู
นย
สารสนเทศวิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
เพ็
ญวิ
ภา บั
ลลั
งก
โพธิ์
นั
กวิ
ทยาศาสตร
ปฏิ
บั
ติ
การ
สํ
านั
กหอสมุ
ดและศู
นย
สารสนเทศวิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี