Page 24 - ;

Basic HTML Version

สรร
สาระ
22
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร์
บริ
การ
1. กระทรวงสาธารณสุ
ข : ได้
ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุ
ข ฉบั
บที่
61 (พ.ศ. 2524) เรื่
อง น�้
ำบริ
โภคในภาชนะ
บรรจุ
ที่
ปิ
ดสนิ
ท ต่
อมาได้
มี
การแก้
ไขเพิ่
มเติ
มโดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุ
ข ฉบั
บที่
135 (พ.ศ. 2534) เรื่
อง น�้
ำบริ
โภคในภาชนะ
บรรจุ
ที่
ปิ
ดสนิ
ท (ฉบั
บที่
2) และประกาศกระทรวงสาธารณสุ
เรื่
อง น�้
ำบริ
โภคในภาชนะบรรจุ
ที่
ปิ
ดสนิ
ท (ฉบั
บที่
6) ซึ่
งมี
การ
ปรั
บปรุ
งแก้
ไขเกี่
ยวกั
บเกณฑ์
คุ
ณสมบั
ติ
ทางเคมี
ฟิ
สิ
กส์
และ
จุ
ลิ
นทรี
ย์
ทั้
งนี้
เพื่
อให้
น�้
ำบริ
โภคมี
คุ
ณภาพที่
ดี
ยิ่
งขึ้
2. กระทรวงอุ
ตสาหกรรม : ได้
ออกมาตรฐานผลิ
ตภั
ณฑ์
อุ
ตสาหกรรม น�้
ำบริ
โภค มาตรฐานเลขที่
มอก. 257-2549 ตาม
ประกาศกระทรวงอุ
ตสาหกรรม ฉบั
บที่
3470 (พ.ศ. 2549) ออก
ตามความในพระราชบั
ญญั
ติ
มาตรฐานผลิ
ตภั
ณฑ์
อุ
ตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่
อง ยกเลิ
กมาตรฐานผลิ
ตภั
ณฑ์
อุ
ตสาหกรรมน�้
ำบริ
โภค
เล่
ม 1 ข้
อก�
ำหนดเกณฑ์
คุ
ณภาพและก�
ำหนดมาตรฐานผลิ
ตภั
ณฑ์
อุ
ตสาหกรรมน�้
ำบริ
โภค
นอกจากนั้
น ในส่
วนที่
เกี่
ยวข้
องกั
บกระบวนการผลิ
ตน�้
ำบริ
โภค
จะต้
องปฏิ
บั
ติ
ตามเกณฑ์
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุ
ฉบั
บที่
220 (พ.ศ. 2544) เรื่
อง น�้
ำบริ
โภคในภาชนะบรรจุ
ที่
ปิ
สนิ
ท (ฉบั
บที่
3) ที่
ได้
ก�
ำหนดไว้
ว่
า ให้
น�้
ำบริ
โภคในภาชนะบรรจุ
ที่
ปิ
ดสนิ
ทเป็
นอาหารที่
ต้
องมี
การก�
ำหนดวิ
ธี
การผลิ
ตเครื่
องมื
เครื่
องใช้
ในการผลิ
ต และการเก็
บรั
กษาน�้
ำบริ
โภคในภาชนะบรรจุ
ที่
ปิ
ดสนิ
ท ซึ่
งการด�
ำเนิ
นการดั
งกล่
าวนั้
นจะต้
องค�
ำนึ
งถึ
งสิ่
งต่
างๆ
ดั
งนี้
คื
อ 1. สถานที่
ตั้
งและอาคารผลิ
ต 2. เครื่
องมื
อเครื่
องจั
กรและ
อุ
ปกรณ์
การผลิ
ต 3. แหล่
งน�้
ำ 4. การปรั
บคุ
ณภาพน�้
ำ 5. ภาชนะบรรจุ
6. สารท�
ำความสะอาดและสารฆ่
าเชื้
อ 7. การบรรจุ
8. การควบคุ
คุ
ณภาพมาตรฐาน 9. การสุ
ขาภิ
บาล 10. บุ
คลากรและสุ
ขลั
กษณะ
ผู
ปฏิ
บั
ติ
งาน และ 11. บั
นทึ
กและรายงานจากเหตุ
ผลความจ�
ำเป็
ที่
น�้
ำดื่
มเป็
นสิ่
งส�
ำคั
ญต่
อการด�
ำรงชี
วิ
ตของทุ
กคน บุ
คลากรที่
ท�
ำหน้
าที่
ควบคุ
มคุ
ณภาพน�้
ำดื่
มจึ
งต้
องมี
ความรู
ความสามารถทั
กษะ
และความช�
ำนาญอย่
างแท้
จริ
ง ตั้
งแต่
ขั้
นตอนเริ่
มต้
นในการคั
ดเลื
อก
แหล่
งน�้
ำเพื่
อใช้
เป็
นวั
ตถุ
ดิ
บในการผลิ
ตการควบคุ
มกระบวนการผลิ
ให้
มี
ประสิ
ทธิ
ภาพ การตรวจวิ
เคราะห์
คุ
ณภาพน�้
ำทั้
งทางฟิ
สิ
กส์
เคมี
และจุ
ลิ
นทรี
ย์
การบรรจุ
น�้
ำลงในภาชนะบรรจุ
ที่
สะอาด การแสดง
ฉลากที่
ถู
กต้
อง การเก็
บรั
กษาน�้
ำดื่
มในคลั
งสิ
นค้
า จนถึ
งขั้
นตอน
สุ
ดท้
ายในการขนส่
งน�้
ำดื่
มเพื่
อออกวางจ�
ำหน่
าย ดั
งนั้
น การผลิ
น�้
ำดื่
มภายใต้
การควบคุ
มดู
แลโดยบุ
คลากรที่
ผ่
านการประเมิ
ความสามารถและได้
รั
บการรั
บรอง ตามมาตรฐานสากล ISO/
IEC 17024 จะช่
วยสร้
างความมั่
นใจให้
แก่
ผู
บริ
โภคอี
กทางหนึ่
งว่
ผู้
บริ
โภคจะได้
รั
บน�้
ำดื่
มที่
สะอาด ปลอดภั
ย และมี
คุ
ณภาพตามที่
มาตรฐานก�
ำหนด รวมทั้
งยั
งเป็
นการเพิ่
มความน่
าเชื
อถื
อให้
แก่
ผู้
ประกอบการอี
กด้
วย
อนึ่
ง กรมวิ
ทยาศาสตร์
บริ
การ (วศ.) ได้
สร้
างความร่
วมมื
การรั
บรองความสามารถบุ
คลากร ด้
านวิ
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กั
บสถาบั
นคุ
ณวุ
ฒิ
วิ
ชาชี
พ (สคช.) ซึ่
ง สคช. เป็
นองค์
การมหาชน
จั
ดตั้
งขึ้
น โดยพระราชกฤษฎี
กา
“จั
ดตั
งสถาบั
นคุ
ณวุ
ฒิ
วิ
ชาชี
(องค์
การมหาชน) พ.ศ. 2554”
โดยมี
วั
ตถุ
ประสงค์
หลั
ก ในการ
พั
ฒนาก�
ำลั
งคนด้
วยระบบคุ
ณวุ
ฒิ
วิ
ชาชี
พ สนั
บสนุ
นกลุ
มอาชี
หรื
อกลุ
มวิ
ชาชี
พในการจั
ดท�
ำมาตรฐานอาชี
พ ให้
การรั
บรอง
องค์
กรรั
บรองสมรรถนะบุ
คคลตามมาตรฐานอาชี
พเพื่
อประเมิ
สมรรถนะบุ
คคลในการให้
การรั
บรองคุ
ณวุ
ฒิ
วิ
ชาชี
พและมาตรฐาน
อาชี
พ รวมถึ
งเป็
นศู
นย์
กลางข้
อมู
ลเกี่
ยวกั
บระบบคุ
ณวุ
ฒิ
วิ
ชาชี
และมาตรฐานอาชี
พ ทั
งนี้
องค์
กรที่
มี
หน้
าที่
รั
บรองสมรรถนะของ
บุ
คคลตามมาตรฐานอาชี
พ ถื
อเป็
นองค์
กรส�
ำคั
ญที่
ท�
ำหน้
าที่
ประเมิ
นสมรรถนะของบุ
คคลในแต่
ละสาขาวิ
ชาชี
พ สถาบั
นฯ
ได้
น�
ำร่
องในการรั
บรององค์
กรที่
มี
หน้
าที
รั
บรองสมรรถนะฯ ทั้
ภาครั
ฐและเอกชนในทุ
กภู
มิ
ภาคภายใต้
หลั
กเกณฑ์
วิ
ธี
การและ
เงื่
อนไขการออกหนั
งสื
อรั
บรองแก่
องค์
กรที่
มี
หน้
าที่
รั
บรอง
สมรรถนะของบุ
คคลตามมาตรฐานอาชี
พของ สคช. โดยภาพรวม
คุ
ณวุ
ฒิ
วิ
ชาชี
พ คื
อ การให้
การรั
บรองอย่
างเป็
นทางการส�
ำหรั
ผู
มี
สมรรถนะวิ
ชาชี
พเฉพาะ คุ
ณวุ
ฒิ
วิ
ชาชี
พจะถู
กแบ่
งเป็
นระดั
ต่
างๆ ในกรอบคุ
ณวุ
ฒิ
วิ
ชาชี
พ โดยใช้
สมรรถนะวิ
ชาชี
พเป็
เกณฑ์
ก�
ำหนด ตั้
งแต่
ระดั
บต้
นซึ่
งเป็
นผู้
ที่
มี
วิ
ชาชี
พพื้
นฐานจนถึ
ระดั
บสู
งที่
เป็
นผู
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
ในวิ
ชาชี
พ ทั้
งนี้
สถาบั
นฯ ได้
ร่
วมกั
ผู
ประกอบการในสาขาอาชี
พต่
างๆ ในการพิ
จารณาก�
ำหนด
ระดั
บคุ
ณวุ
ฒิ
วิ
ชาชี
พไว้
ตั้
งแต่
ระดั
บที่
1-7 ทั้
งนี้
วศ. และ สคช.
ทั้
งสองฝ่
ายได้
แสดงเจตนาร่
วมกั
นที่
จะส่
งเสริ
มและพั
ฒนาการ
สร้
างความเชื่
อมั
นบุ
คลากรในอาชี
พตามมาตรฐานสากล ซึ่
งเป็
ปั
จจั
ยในการเพิ่
มขี
ดความสามารถ ในการแข่
งขั
นของประเทศ
อย่
างยั่
งยื
น โดยพร้
อมที่
จะร่
วมมื
อในส่
วนที่
จะมี
แนวทางความ
เป็
นไปได้
หรื
อศั
กยภาพ ที่
มี
ของแต่
ละหน่
วยงานในการพั
ฒนา
สาขาการรั
บรองความสามารถบุ
คลากรด้
านวิ
ทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
ให้
สอดคล้
องกั
บความต้
องการในการขั
บเคลื่
อนเศรษฐกิ
ของประเทศ และให้
เกิ
ดความเชื่
อมั่
นน�
ำไปสู
การยอมรั
บร่
วมกั