Page 3 - ;

Basic HTML Version

1
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร์
บริ
การ
PEOPLE IN FOCUS
มี
แนวทางการผลั
กดั
นงานวิ
ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และนวั
ตกรรมเพื่
อผู
ประกอบการ OTOP เป็
นอย่
างไร
จากนโยบายของกระทรวงวิ
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ที่
ต้
องการ
จะน�
ำวิ
ทยาศาสตร์
ไปตอบโจทย์
ส�
ำคั
ญของประเทศ มี
แนวทาง
การผลั
กดั
นงานโดยกรมวิ
ทยาศาสตร์
บริ
การได้
ร่
วมกั
บสถาบั
นวิ
จั
วิ
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่
งประเทศไทยจั
ดท�
ำโครงการ
ยกระดั
บ OTOP ใน 10 จั
งหวั
ดที่
ยากจนที่
สุ
ดของประเทศ ได้
แก่
แม่
ฮ่
องสอน น่
าน ตาก นครพนม กาฬสิ
นธุ
อ�
ำนาจเจริ
ญ บุ
รี
รั
มย์
ชั
ยนาท ปั
ตตานี
และนราธิ
วาส ซึ่
งกรมวิ
ทยาศาสตร์
บริ
การ
จะเน้
นพั
ฒนาสิ
นค้
า OTOP ประเภทผ้
าและสมุ
นไพรที่
ไม่
ใช่
อาหาร เน้
นกลุ่
มผู้
ประกอบการกลุ่
ม D หมายถึ
ง กลุ่
มที่
ก�
ำลั
ปรั
บตั
วเข้
าหาห่
วงโซ่
อุ
ปทาน เป็
นกลุ
มที่
สิ
นค้
ายั
งไม่
ได้
มาตรฐาน
สิ
นค้
าขายได้
ราคาต�่
ำและผลิ
ตได้
น้
อย วั
ตถุ
ประสงค์
ที่
จะน�
วิ
ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
เข้
าไปช่
วยแก้
ปั
ญหาความยากจนให้
กั
ผู
ประกอบการ OTOP ช่
วยยกระดั
บคุ
ณภาพสิ
นค้
าให้
มี
คุ
ณภาพ
และความปลอดภั
ย จะส่
งผลให้
สิ
นค้
าได้
รั
บการยอมรั
บ ผู
บริ
โภค
มี
ความมั่
นใจเลื
อกซื้
อเลื
อกใช้
เพิ่
มขึ้
น เป็
นการสนั
บสนุ
นสิ
นค้
OTOP ไทยช่
วยเพิ่
มรายได้
แก้
ปั
ญหาความยากจนได้
แผนการด�
ำเนิ
นงานในปี
2561 เพื่
อผลั
กดั
นให้
บรรลุ
ตามวั
ตถุ
ประสงค์
ในการด�
ำเนิ
นงานได้
มี
การวางแผนทั้
แผนงาน แผนเงิ
น และแผนก�
ำลั
งคนเพื่
อเตรี
ยมพร้
อมในการ
ด�
ำเนิ
นการอย่
างเต็
มที่
โดยมี
กลไกการท�
ำงานร่
วมกั
บกรมพั
ฒนา
ชุ
มชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่
งจะช่
วยชี้
ปั
ญหาของกลุ
ม OTOP
ในแต่
ละพื้
นที่
ร่
วมกั
บบริ
ษั
ทประชารั
ฐสามั
คคี
ที่
จะช่
วยดู
ความ
ต้
องการของตลาด ถ้
าผู
ประกอบการจะผลิ
ตสิ
นค้
าตามความ
ต้
องการของตั
วเอง จะมี
การปรั
บเปลี่
ยนรู
ปแบบมาผลิ
ตตาม
ความต้
องการของตลาด นอกจากนั้
นยั
งร่
วมกั
บสถาบั
นการศึ
กษา
นางสาวอุ
ราวรรณ อุ่
นแก้
รองอธิ
บดี
กรมวิ
ทยาศาสตร์
บริ
การ
People in focus ฉบั
บนี้
ได้
สั
มภาษณ์
นางสาวอุ
ราวรรณ อุ
นแก้
ว รองอธิ
บดี
กรมวิ
ทยาศาสตร์
บริ
การ
ถึ
งแนวคิ
ดการผลั
กดั
นงานวิ
ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และนวั
ตกรรม เพื่
อส่
งเสริ
มและสร้
างความเข้
มแข็
งผู
ประกอบการ
OTOP มุ
งหวั
งให้
สามารถประยุ
กต์
ใช้
หลั
กวิ
ทยาศาสตร์
เข้
ามาเป็
นส่
วนหนึ่
งในการประกอบอาชี
พจะส่
งผลดี
ต่
อเศรษฐกิ
ของประเทศระยะยาว
" เทคโนโลยี
และนวั
ตกรรมเสริ
มสร้
าง
ความเข้
มแข็
งผู้
ประกอบการ OTOP "