Page 3 - 2561_66_206

Basic HTML Version

สรร
สาระ
PEOPLE IN FOCUS
ทุ
ติ
ยภู
มิ
การรั
บรองผลิ
ตภั
ณฑ
การพั
ฒนาและรั
บรองระบบงาน
ห
องปฏิ
บั
ติ
การ การพั
ฒนาและการรั
บรองบุ
คลากร ตลอดจน
การวิ
จั
ยและพั
ฒนา เพื
อสร
างองค
ความรู
ด
านการทดสอบ และ
การกํ
าหนดมาตรฐานผลิ
ตภั
ณฑ
นวั
ตกรรม การเผยแพร
องค
ความรู
ในรู
ปแบบการฝ
กอบรม การถ
ายทอดเทคโนโลยี
และการสร
าง
ศู
นย
ข
อมู
ลสารสนเทศทางวิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
แผนการบู
รณาการดŒ
านการทํ
างาน
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การยั
งทํ
างานร
วมกั
บทุ
กภาคส
วน
ในรู
ปแบบเครื
อข
ายความร
วมมื
อทางวิ
ชาการกั
บหน
วยงานทั
งใน
ส
วนกลางและส
วนภู
มิ
ภาค ในการผลั
กดั
นให
วิ
ทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
เป
นพื
นฐานของการพั
ฒนาประเทศไทย เช
น สํ
านั
กงาน
ตํ
ารวจแห
งชาติ
กรมส
งเสริ
มอุ
ตสาหกรรม และสถาบั
นการศึ
กษา
ทุ
กภู
มิ
ภาค เพื่
อให
งานบริ
การด
านวิ
ทยาศาสตร
เทคโนโลยี
และ
นวั
ตกรรมขยายในวงกว
าง ทั
งมิ
ติ
ด
านปริ
มาณและคุ
ณภาพควบคู
กั
นไป ตอบสนองความต
องการของภาคอุ
ตสาหกรรมได
อย
างทั
วถึ
และมี
ประสิ
ทธิ
ภาพ
แผนการดํ
าเนิ
นงานต‹
อเนื่
องป‚
พ.ศ. 2561
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การมี
ความมุ
งมั่
นและพร
อมที่
จะเป
ส
วนหนึ่
งในการขั
บเคลื่
อนประเทศไทยเข
าสู
“ประเทศไทย 4.0”
โดยการพั
ฒนาโครงสร
างพื
นฐานด
านคุ
ณภาพให
มี
ความเข
มแข็
มี
มาตรฐานได
รั
บการยอมรั
บจากสากล และเป
นกลไกในการยก
ระดั
บภาคอุ
ตสาหกรรม ผู
ประกอบวิ
สาหกิ
จขนาดกลางขนาดเล็
และชุ
มชน ปรั
บเปลี
ยนโครงสร
างเศรษฐกิ
จของประเทศไทย ไปสู
“Value–Based Economy”
หรื
“เศรษฐกิ
จ ที
ขั
บเคลื
อน
ด
วยนวั
ตกรรม”
บรรลุ
ตามเจตนารมณ
ของรั
ฐบาล
บทบาทและภารกิ
จของ วศ.
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ กระทรวงวิ
ทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
มี
ภารกิ
จในการสนั
บสนุ
น ส
งเสริ
ม งานวิ
ชาการเพื
การพั
ฒนาโครงสร
างพื
นฐานด
านคุ
ณภาพของประเทศไทย
อั
นได
แก
มาตรวิ
ทยา (Metrology) การมาตรฐาน (Standardization)
การทดสอบ (Testing) และคุ
ณภาพ (Quality) โดยที
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ
มี
บทบาทในฐานะที
เป
นทั
งหน
วยปฏิ
บั
ติ
การและหน
วยสนั
บสนุ
ส
งเสริ
ม ในการพั
ฒนาและสร
างความเข
มแข็
งให
งานทั
ง 4 ด
านดั
งกล
าว
เพื
อให
ภาคการผลิ
ต สามารถผลิ
ตสิ
นค
าที
มี
คุ
ณภาพและความปลอดภั
ได
มาตรฐานส
งมอบให
กั
บผู
บริ
โภคภายในประเทศ และสามารถ
แข
งขั
นได
ในเวที
การค
าโลก รวมถึ
งยั
งทํ
าหน
าที
สนั
บสนุ
นด
าน
วิ
ชาการให
กั
บหน
วยงานของรั
ฐที
ต
องใช
ข
อมู
ลจากห
องปฏิ
บั
ติ
การ
ประกอบการตั
ดสิ
นและการตรวจพิ
สู
จน
ในการปฏิ
บั
ติ
หน
าที
ตาม
กฎหมายอี
กด
วย ภายใต
วิ
สั
ยทั
ศน
“เป
นผู
นํ
าในการให
บริ
การ
ด
วยคุ
ณภาพและนวั
ตกรรม เพื
อเพิ
มขี
ดความสามารถในการ
แข
งขั
นของประเทศในระดั
บสากล”
เป‡
าหมายและแผนการบริ
หารงาน กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ ได
ตั
งเป
าหมายในการยกระดั
โครงสร
างพื
นฐานด
านวิ
ทยาศาสตร
เทคโนโลยี
และนวั
ตกรรมของ
ประเทศไทย ให
มี
ความเข
มแข็
งในการตรวจสอบและรั
บรองตาม
มาตรฐานสากล สามารถสร
างมู
ลค
าสิ
นค
าด
วยนวั
ตกรรม ให
กั
อุ
ตสาหกรรมเป
าหมายสู
ตลาดโลก โดยปรั
บบทบาทขององค
กร
ให
มี
ความพร
อมในการให
บริ
การแก
ภาคอุ
ตสาหกรรมเป
าหมาย อาทิ
อุ
ตสาหกรรมการแปรรู
ปอาหาร อุ
ตสาหกรรมการแพทย
ครบวงจร
หุ
นยนต
และระบบอั
ตโนมั
ติ
ในภาคอุ
ตสาหกรรม ผ
านการดํ
าเนิ
นงาน
ด
านการทดสอบคุ
ณภาพสิ
นค
า การสอบเที
ยบเครื
องมื
อวั
ดระดั
นางอุ
มาพร สุ
ขม‹
วง
อธิ
บดี
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ
บทบาท กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ
ในยุ
คประเทศไทย 4.0
วารสารกรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การฉบั
บที
206 คอลั
มน
People in Focus นี
มี
ความยิ
นดี
ยิ
งที
ไดŒ
ตŒ
อนรั
บ นางอุ
มาพร สุ
ขม‹
วง อธิ
บดี
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ ซึ
งท‹
านไดŒ
รั
บการแต‹
งตั
ตํ
าแหน‹
งอธิ
บดี
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ เมื
อวั
นที
1 ตุ
ลาคม 2560 ที
ผ‹
านมา ในโอกาสนี
จึ
งไดŒ
สั
มภาษณ
ถึ
งแนวคิ
ดการผลั
กดั
นการดํ
าเนิ
นงานของกรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ ที
มุ
‹
งมั
นยกระดั
โครงสรŒ
างพื
นฐานดŒ
านวิ
ทยาศาสตร
เทคโนโลยี
และนวั
ตกรรมของประเทศไทย ใหŒ
มี
ความเขŒ
มแข็
ในการตรวจสอบและรั
บรองตามมาตรฐานสากล
1
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ