Page 36 - 2561_66_206

Basic HTML Version

34
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ
DSS NEWS
ภ า พ ข
า ว กิ
จ ก ร ร ม
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ (วศ.) กระทรวงวิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
โดย ดร.สุ
ทธิ
เวช ต.แสงจั
นทร
อธิ
บดี
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ และคณะ เข
าประชุ
มความร
วมมื
อทางวิ
ชาการด
านนวั
ตกรรมอาหาร
และวั
สดุ
สั
มผั
สอาหาร ณ ประเทศญี
ปุ
น พร
อมด
วย นางสาวนงนุ
ช เมธี
ยนต
พิ
ริ
ยะ ผู
อํ
านวยการ
กองผลิ
ตภั
ณฑ
อาหารและวั
สดุ
สั
มผั
สอาหาร นางพจมาน ท
าจี
น ผู
อํ
านวยการกองความสามารถ
ห
องปฏิ
บั
ติ
การและรั
บรองผลิ
ตภั
ณฑ
นางสาวสุ
ภั
ตรา เจริ
ญเกษมวิ
ทย
นายมโนวิ
ช เรื
องดิ
ษฐ
นั
กวิ
ทยาศาสตร
ชํ
านาญการพิ
เศษ ในระหว
างวั
นที่
29 สิ
งหาคม - 1 กั
นยายน 2560
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ ร‹
วมประชุ
มความร‹
วมมื
อทางวิ
ชาการ
ดŒ
านนวั
ตกรรมอาหารและวั
สดุ
สั
มผั
สอาหาร ณ ประเทศญี่
ปุ†
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ (วศ.) กระทรวงวิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ได
ลงนามบั
นทึ
ข
อตกลงความร
วมมื
อกั
บ กรมส
งเสริ
มอุ
ตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุ
ตสาหกรรม เพื
อพั
ฒนา
ศั
กยภาพผู
ประกอบการวิ
สาหกิ
จขนาดกลางและขนาดย
อมและวิ
สาหกิ
จชุ
มชนด
วยวิ
ทยาศาสตร
เทคโนโลยี
และนวั
ตกรรม ณ ห
องประชุ
มอั
ครเมธี
ชั
น 6 อาคาร ดร.ตั
ว ลพานุ
กรม กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ
วั
นศุ
กร
ที่
8 กั
นยายน 2560
ความร‹
วมมื
อ กรมส‹
งเสริ
มอุ
ตสาหกรรมพั
ฒนาศั
กยภาพ
ผูŒ
ประกอบการ ดŒ
วยวิ
ทยาศาสตร
เทคโนโลยี
และนวั
ตกรรม
การลงพื
นที
ตรวจติ
ดตามการดํ
าเนิ
นงานโครงการยกระดั
บคุ
ณภาพ
สิ
นคŒ
า OTOP ใหŒ
ไดŒ
มาตรฐาน จั
งหวั
ดหนองคาย และจั
งหวั
ดสกลนคร
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ (วศ.) กระทรวงวิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ดร.สุ
ทธิ
เวช ต.แสงจั
นทร
อธิ
บดี
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ และนางแน
งน
อย เวทยพงษ
รองอธิ
บดี
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ พร
อมด
วย
ผู
บริ
หาร และคณะทํ
างานจากสํ
านั
กเทคโนโลยี
ชุ
มชน ลงพื
นที
เพื่
อตรวจติ
ดตามการดํ
าเนิ
นงาน โครงการ
ยกระดั
บคุ
ณภาพสิ
นค
า OTOP ให
ได
มาตรฐาน และโครงการศู
นย
ส
งเสริ
มศิ
ลปาชี
พบ
านกุ
ดนาขาม
ณ จั
งหวั
ดหนองคาย และจั
งหวั
ดสกลนคร ระหว
างวั
นที
3 - 5 กั
นยายน 2560