Page 16 - ;

Basic HTML Version

14
สรร
สาระ
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร์
บริ
การ
รั
งไหม..
โปรตี
นจากธรรมชาติ
เพื่
อการดู
แลสุ
ขภาพผิ
รู้
จั
กรั
งไหม
“ไหม”
ที่
นำ
�มาทอเป็
นผ้
าไหม หรื
“ซิ
ลค์
(silk)
เป็
นเส้
นใยโปรตี
นที
สร้
างขึ
นโดยหนอนไหม (silk worm) ที
มี
ชื
ทางวิ
ทยาศาสตร์
ว่
า Bombyx mori อยู
ในวงศ์
Bombycidae
หนอนไหม เป็
นแมลงที่
มี
การเปลี่
ยนแปลงรู
ปร่
างแบบสมบู
รณ์
(completely metamorphosis insect) แบ่
งออกเป็
น 4 ระยะ
ได้
แก่
ไข่
(silkworm egg) ตั
วหนอน (silkworm) ดั
กแด้
(silk
pupa) และผี
เสื
อ (silk moth) หนอนไหมกิ
นใบหม่
อนเป็
นอาหาร
ซึ่
งสารอาหารจะถู
กนำ
�ไปใช้
ผลิ
ตโปรตี
นไหม (silk protein) ใน
ระยะไหมสุ
กก่
อนเข้
าทำ
�รั
ง หนอนไหมจะสะสมโปรตี
นมี
ลั
กษณะ
เป็
นของเหลวไว้
ที่
ต่
อมไหม (silk gland) เมื่
อต่
อมไหมเจริ
เต็
มที่
จนเข้
าไปเบี
ยดส่
วนของกระเพาะอาหารทำ
�ให้
ไม่
สามารถ
กิ
นอาหารต่
อไปได้
จึ
งเกิ
ดกระบวนการบี
บตั
วเองให้
ของเหลวใน
ต่
อมไหมพ่
นออกมาทางรู
พ่
นเส้
นใยไหม เส้
นไหมที่
หนอนไหม
พ่
นออกมานั
น ประกอบด้
วยโปรตี
น 2 ชนิ
ด ได้
แก่
โปรตี
ไฟโบรอิ
น (fibroin) หรื
อโปรตี
นเส้
นใย มี
ประมาณร้
อยละ
70-75 และโปรตี
นเซริ
ซิ
น (sericin) หรื
อโปรตี
นกาวไหมมี
ประมาณร้
อยละ 25-30 ทำ
�หน้
าที่
คล้
ายกาว
“gum-like-
protein”
ยึ
ดเส้
นใยไฟโบรอิ
นให้
อยู่
ด้
วยกั
องค์
ประกอบของโปรตี
นไหมและการใช้
ประโยชน์
โปรตี
นไฟโบรอิ
นถู
กน�
ำมาใช้
ในการผลิ
ตเป็
นเส้
นใยไหม
เพื่
อน�
ำมาทอเป็
นผ้
าไหม ในขณะที่
โปรตี
นเซริ
ซิ
น จะถู
กต้
มทิ้
งไป
ในกระบวนการสาวไหม เครื่
องส�
ำอางที่
มี
ส่
วนผสมของผงโปรตี
ไฟโบรอิ
น หรื
อ fibroin powder ได
มี
การวางขายในท
องตลาด
มาแล
วกว
า 30 ป
โดยได้
น�
ำไฟโบรอิ
นมาหลอมให้
อยู่
ในรู
ปของ
สุวรรณี แทนธานี
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน
รู
ปที่
1 หนอนไหม และรั
งไหมสี
ขาว
ที่
มา: http://www.todayifoundout.com/wp-content/
uploads/2014/10/silk-worm.jpg
บ ิ