Page 16 - 2561_66_206

Basic HTML Version

สรร
สาระ
14
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ
สิ
นค
าและผลิ
ตภั
ณฑ
ชุ
มชนของไทยเกิ
ดขึ้
นจากภู
มิ
ป
ญญา
และความรู
ของคนในท
องถิ
นที
ได
รั
บการถ
ายทอดและผลิ
ตตั
งแต
อดี
ตจนป
จจุ
บั
นจากรุ
นสู
รุ
น นั
บเป
นเอกลั
กษณ
ของแต
ละชุ
มชน
ในพื
นที
แต
ละแห
งที
มี
ความโดดเด
นไม
เหมื
อนกั
น ในอดี
ตมี
การบริ
โภค
และใช
ในครั
วเรื
อนเท
านั
น แต
เมื
อมี
การผลิ
ตมากขึ
นและนํ
ามา
จํ
าหน
ายจึ
งจํ
าเป
นที
ต
องผลิ
ตสิ
นค
าให
มี
คุ
ณภาพสมํ
าเสมอและ
มี
ความปลอดภั
ยต
อผู
บริ
โภค ผู
ผลิ
ตจึ
งจํ
าเป
นต
องผลิ
ตสิ
นค
าเหล
านั
ให
ได
ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย
างยิ
งสิ
นค
าประเภทอาหาร
อาหารแปรรู
ปที
บรรจุ
ในภาชนะพร
อมปรุ
งและอาหารสํ
าเร็
จรู
พร
อมบริ
โภคทั
นที
ต
องมี
การควบคุ
มการผลิ
ตให
เป
นไปตามมาตรฐาน
ของสํ
านั
กงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุ
ทั
งในด
านการควบคุ
มวั
ตถุ
ดิ
บ สถานที
ผลิ
ต กระบวนการผลิ
ต ตลอดจน
อาหารที
ผลิ
ตและจํ
าหน
าย อาหารที
ผลิ
ตได
ตามหลั
กเกณฑ
ที
ดี
ในการผลิ
ตอาหารแปรรู
ปที
บรรจุ
ในในภาชนะพร
อมจํ
าหน
าย หรื
เรี
ยกว
า Primary GMP นั
น จะสร
างความมั
นใจในคุ
ณภาพ มาตรฐาน
และความปลอดภั
ย อั
นเป
นที
ยอมรั
บของผู
บริ
โภคและเป
นไปตามกฎหมาย
ส
งเสริ
มการค
าและสร
างตลาดการจํ
าหน
ายทั
งภายในประเทศและ
ต
างประเทศด
วย แต
อย
างไรก็
ตามผู
ประกอบการผลิ
ตอาหารระดั
ชุ
มชนส
วนใหญ
ยั
งขาดความรู
ความเข
าใจในเรื
องการควบคุ
มคุ
ณภาพ
และความปลอดภั
ยที่
เป
นไปตามมาตรฐานนี้
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ โดยสํ
านั
กพั
ฒนาศั
กยภาพ
นั
กวิ
ทยาศาสตร
ห
องปฏิ
บั
ติ
การมี
หน
าที
ให
บริ
การฝ
กอบรม
ด
านวิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ทั
งในสถานที
และแบบออนไลน
รวมไปถึ
งการส
งเสริ
มการเรี
ยนรู
แก
บุ
คลากรในกลุ
มผู
ประกอบการ
SMEs วิ
สาหกิ
จชุ
มชน และ OTOP โดยใช
เทคโนโลยี
ดิ
จิ
ทั
ล จึ
งได
พั
ฒนาหลั
กสู
ตรที
สอดคล
องกั
บการพั
ฒนาความรู
ด
านการส
งเสริ
คุ
ณภาพผลิ
ตภั
ณฑ
ชุ
มชนให
ได
มาตรฐาน ถู
กสุ
ขลั
กษณะ หนึ
งในนั
คื
อหลั
กสู
ตรหลั
กเกณฑ
ที
ดี
ในการผลิ
ตอาหารแปรรู
ปที
บรรจุ
ในภาชนะ
พร
อมจํ
าหน
าย (Primary GMP) โดยการเรี
ยบเรี
ยงเนื
อหาให
มี
ลํ
าดั
บขั
ที
สามารถทํ
าความเข
าใจได
ง
ายด
วยตนเอง มานํ
าเสนอโดยใช
ภาพนิ
ภาพเคลื
อนไหว และเสี
ยงบรรยาย รวมถึ
งมี
การออกแบบให
มี
กิ
จกรรมโต
ตอบ (Interactive) ที
ผู
เรี
ยนสามารถฝ
กทํ
ากิ
จกรรม
เพื
อทดสอบความรู
ความเข
าใจในรู
ปสื
อการเรี
ยนรู
แบบดิ
จิ
ทั
ล และ
ให
บริ
การผ
านระบบเครื
อข
ายอิ
นเทอร
เน็
ต ซึ
งผู
ประกอบการ SMEs
รู
ปที่
1 แสดงตั
วอย
างหลั
กสู
ตรการฝ
กอบรมผ
านเครื
อข
ายอิ
นเทอร
เน็
การใหŒ
ความรูŒ
ผูŒ
ประกอบการผลิ
ตอาหาร
ระดั
บชุ
มชนโดยใชŒ
เทคโนโลยี
ดิ
จ�
ทั
นายเกรี
ยงไกร นาคะเกศ
นางอารี
ย
คชฤทธิ์
นั
กวิ
ทยาศาสตร
ชํ
านาญการพิ
เศษ
สํ
านั
กพั
ฒนาศั
กยภาพนั
กวิ
ทยาศาสตร
ห
องปฏิ
บั
ติ
การ