Page 18 - 2561_66_206

Basic HTML Version

สรร
สาระ
16
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ
ผลิ
ตภั
ณฑ
ที
ผลิ
ตเพื
อการส
งออกหรื
อจํ
าหน
ายในประเทศ
มี
หลากหลายผลิ
ตภั
ณฑ
ผลิ
ตภั
ณฑ
บางประเภทมี
การแข
งขั
นทาง
ธุ
รกิ
จสู
ง หากอยู
ในฐานะผู
ผลิ
ต/ผู
จํ
าหน
าย อะไรคื
อสิ
งที
ทํ
าให
ผลิ
ตภั
ณฑ
ของเราโดดเด
นกว
าคู
แข
ง ราคาถู
กกว
า รู
ปลั
กษณ
สวยกว
หรื
อใช
ดาราดั
งเป
นพรี
เซนเตอร
นอกเหนื
อจากกลยุ
ทธ
ทางการตลาด
เหล
านี
แล
ว ผลิ
ตภั
ณฑ
ที
มี
คุ
ณภาพดี
และคงคุ
ณภาพอย
างสมํ
าเสมอ
เป
นคุ
ณสมบั
ติ
สํ
าคั
ญอย
างหนึ
งที
ช
วยให
ผลิ
ตภั
ณฑ
สามารถแข
งขั
และคงธุ
รกิ
จไว
ได
อย
างยั
งยื
น อย
างไรก็
ตามสํ
าหรั
บผู
ประกอบการ
รายเล็
กหรื
อผู
ประกอบการรายใหม
การสร
างความเชื
อมั่
นในคุ
ณภาพ
ผลิ
ตภั
ณฑ
อาจต
องใช
ระยะเวลานานในการพิ
สู
จน
หากธุ
รกิ
จของ
ผู
ประกอบการดั
งกล
าวไม
เข
มแข็
งพอ อาจต
องล
มเลิ
กไปก
อนที
จะ
ประสบความสํ
าเร็
ในฐานะของผู
บริ
โภค เราเลื
อกซื
อ เลื
อกใช
ผลิ
ตภั
ณฑ
จากคุ
ณสมบั
ติ
อะไร บางรายอาจเลื
อกซื
อจากราคา เลื
อกซื
จากความพึ
งพอใจในรู
ปลั
กษณ
หรื
อเลื
อกซื
อจากหลายป
จจั
ยรวมกั
สิ
งเหล
านี
บางอย
างสามารถพิ
จารณาและตั
ดสิ
นใจได
ในทั
นที
แต
คุ
ณสมบั
ติ
บางอย
าง เช
น ไม
มี
สารพิ
ษตกค
างเข
าสู
ร
างกาย
มี
ความทนทานต
อการใช
งานในระยะยาว คุ
ณสมบั
ติ
เหล
านี
อาจทํ
าให
เกิ
ดการลั
งเลในการตั
ดสิ
นใจ
ใบรั
บรองคุ
ณภาพผลิ
ตภั
ณฑ
หรื
อการแสดงเครื
องหมาย
รั
บรองคุ
ณภาพผลิ
ตภั
ณฑ
ที
ออกโดยหน
วยงานกลางที
ดํ
าเนิ
นงาน
ตามระบบบริ
หารงานคุ
ณภาพด
านการรั
บรองผลิ
ตภั
ณฑ
มี
ส
วน
สนั
บสนุ
นให
ผู
ประกอบการผลิ
ตผลิ
ตภั
ณฑ
ที่
มี
คุ
ณภาพให
สามารถ
แข
งขั
นในตลาดได
และเพิ่
มความเชื
อมั
นให
กั
บผู
บริ
โภคในการเลื
อกซื
เลื
อกใช
ผลิ
ตภั
ณฑ
ที่
ดี
กรมวิ
ทยาศาสตร
บริ
การ (วศ.) กระทรวงวิ
ทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
ได
พั
ฒนาหน
วยรั
บรองผลิ
ตภั
ณฑ
โดยกลุ
มรั
บรองคุ
ณภาพ
ผลิ
ตภั
ณฑ
กองความสามารถห
องปฏิ
บั
ติ
การและรั
บรองผลิ
ตภั
ณฑ
ทํ
าหน
าที
ให
บริ
การรั
บรองคุ
ณภาพผลิ
ตภั
ณฑ
ด
วยการออกใบรั
บรอง
และ/หรื
อเครื
องหมายรั
บรองให
กั
บผลิ
ตภั
ณฑ
ที
มี
คุ
ณลั
กษณะ
คุ
ณสมบั
ติ
เป
นไปตามข
อตกลง ข
อกํ
าหนด กฎระเบี
ยบ กฎหมาย
สํ
าหรั
บแต
ละผลิ
ตภั
ณฑ
ส
งเสริ
มให
ผลิ
ตภั
ณฑ
ที
ผลิ
ต นํ
าเข
า/ส
งออก
ทั
งจํ
าหน
ายภายในประเทศและส
งออกต
างประเทศมี
คุ
ณภาพที
ดี
เป
นไปตามมาตรฐานที
เกี
ยวข
อง ช
วยยกระดั
บคุ
ณภาพของผลิ
ตภั
ณฑ
ที
ผลิ
ตขึ
นภายในประเทศ ให
เป
นที
ยอมรั
บในประเทศและในระดั
บสากล
วศ. ได
ดํ
าเนิ
นงานการรั
บรองคุ
ณภาพผลิ
ตภั
ณฑ
ภายใต
ระบบคุ
ณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ซึ่
งเป
นมาตรฐาน
สํ
าหรั
บหน
วยรั
บรองผลิ
ตภั
ณฑ
เพื
อเพิ
มความน
าเชื
อถื
อในการ
รั
บรองผลิ
ตภั
ณฑ
แสดงถึ
งความเป
นกลาง โปร
งใส และตรวจสอบ
ได
ในการให
บริ
การ รวมทั
งยื
นยั
นความสามารถในการดํ
าเนิ
นการ
ด
านการรั
บรองผลิ
ตภั
ณฑ
ให
เป
นไปตามมาตรฐานสากล
วศ. มี
รู
ปแบบให
บริ
การรั
บรองผลิ
ตภั
ณฑ
จํ
านวน 3 รู
ปแบบ
คื
อ รู
ปแบบการรั
บรองประเภทที
1a รู
ปแบบการรั
บรองประเภท
ที
1b และรู
ปแบบการรั
บรองประเภทที
5 ทั
งนี
ขึ
นอยู
กั
บประเภท
ผลิ
ตภั
ณฑ
และการดํ
าเนิ
นธุ
รกิ
จของผู
ประกอบการ ซึ
งรายละเอี
ยด
รู
ปแบบการรั
บรองแสดงดั
งตารางที่
1
วศ.
สนั
บสนุ
นผู
Œ
ประกอบการและเพ�
มความเชื
อมั
ใหŒ
ผู
Œ
บร�
โภคดŒ
วยการรั
บรองผลิ
ตภั
ณฑ
ดวงกมล เชาวน
ศรี
หมุ
นั
กวิ
ทยาศาสตร
ชํ
านาญการพิ
เศษ