Page 18 - ;

Basic HTML Version

สรร
สาระ
16
วารสาร
กรมวิ
ทยาศาสตร์
บริ
การ
การพั
ฒนาผลิ
ตภั
ณฑ์
เครื่
องสำ
�อางจากโปรตี
นกาวไหม
ด้
วยคุ
ณสมบั
ติ
อั
นโดดเด่
นของโปรตี
นกาวไหม จึ
งมี
ผู
ประกอบ
การผลิ
ตภั
ณฑ์
เครื่
องส�
ำอางน�
ำโปรตี
นดั
งกล่
าวไปเป็
นส่
วนประกอบ
โดยคาดหวั
งในเรื
องประสิ
ทธิ
ภาพในการบ�
ำรุ
งผิ
วเพื่
อเพิ
มมู
ลค่
สิ
นค้
า สารสกั
ดโปรตี
นกาวไหมมี
จ�
ำหน่
ายเชิ
งพาณิ
ชย์
แต่
มี
ราคา
ค่
อนข้
างสู
ง ผู
ประกอบการจึ
งได้
ลดต้
นทุ
นด้
วยการสกั
ดโปรตี
กาวไหมด้
วยตนเอง แต่
ยั
งประสบปั
ญหาคื
อผลิ
ตภั
ณฑ์
ที
ผลิ
ตขึ้
ก่
อให้
เกิ
ดการระคายเคื
องต่
อผิ
ว ซึ่
งเกิ
ดจากกระบวนการผลิ
ตที่
ไม่
ถู
กวิ
ธี
กลุ
มผลิ
ตภั
ณฑ์
สมุ
นไพรที่
ไม่
ใช่
อาหาร ส�
ำนั
กเทคโนโลยี
ชุ
มชน กรมวิ
ทยาศาสตร์
บริ
การ ได้
ด�
ำเนิ
นการศึ
กษาวิ
ธี
การสกั
โปรตี
นจากรั
งไหมเสี
ย ซึ่
งไม่
เหมาะจะน�
ำไปสาวเป็
นเส้
นไหม เช่
รั
งเจาะ โดยใช้
สารละลายด่
างร่
วมกั
บการให้
ความร้
อน ซึ่
งเป็
วิ
ธี
ที
ปลอดภั
ย สะดวก ได้
โปรตี
นที่
มี
ความคงสภาพในรู
สารละลาย เมื่
อน�
ำไปวิ
เคราะห์
หาปริ
มาณโปรตี
นด้
วยวิ
ธี
การ
วั
ดค่
าการดู
ดกลื
นแสง พบว่
า รั
งไหมสี
เหลื
องมี
ปริ
มาณโปรตี
สู
งกว่
ารั
งไหมสี
ขาว จากนั้
นได้
พั
ฒนาผลิ
ตภั
ณฑ์
เครื่
องส�
ำอาง
ผสมสารสกั
ดโปรตี
นไหม และได้
ด�
ำเนิ
นการถ่
ายทอดเทคโนโลยี
ให้
แก่
ผู
ประกอบการ ทั้
งวิ
ธี
การสกั
ดโปรตี
นกาวไหม และกระบวน
การผลิ
ตผลิ
ตภั
ณฑ์
เครื่
องส�
ำอาง เพื่
อเป็
นทางเลื
อกให้
กั
บผู
บริ
โภค
ที่
นิ
ยมการใช้
สมุ
นไพรและผลิ
ตภั
ณฑ์
จากธรรมชาติ
เพิ่
มโอกาส
ทางการตลาด และลดต้
นทุ
นการผลิ
รู
ปที่
2 และ 3 การถ่
ายทอดเทคโนโลยี
กระบวนการผลิ
ต และ
ผลิ
ตภั
ณฑ์
เครื่
องส�
ำอางจากสารสกั
ดโปรตี
นกาวไหม
การพั
ฒนาเทคโนโลยี
การสกั
ดโปรตี
นกาวไหม
ขนาดโมเลกุ
ลเล็
มี
รายงานการศึ
กษาวิ
จั
ยการวิ
เคราะห์
โปรตี
นกาวไหมด้
วย
เครื่
องแยกโปรตี
นด้
วยกระแสไฟฟ้
า (gel electrophoresis)
พบว่
าการสกั
ดด้
วยวิ
ธี
ที่
ต่
างกั
นจะให้
โปรตี
นไหมที่
มี
ขนาดโมเลกุ
ต่
างกั
น เช่
น โปรตี
นกาวไหมที่
ได้
จากการสกั
ดด้
วยสารละลาย
ด่
าง (ยู
เรี
ย) ร่
วมกั
บการให้
ความร้
อนให้
โปรตี
นที่
มี
ขนาด 50,000
โปรตี
นกาวไหมที่
ได้
จากการสกั
ดด้
วยน�้
ำร้
อนมี
ขนาดโมเลกุ
24,000 ในขณะที่
การใช้
เอนไซม์
ให้
โปรตี
นที่
มี
ขนาด 300-
10,000 ขนาดของโมเลกุ
ลของโปรตี
นมี
ผลต่
อสมบั
ติ
ของเครื่
อง
ส�
ำอาง โปรตี
นขนาดโมเลกุ
ลใหญ่
(high molecular weight
protein) จะมี
สมบั
ติ
ในการเกิ
ดฟิ
ล์
มได้
ดี
จึ
งควรใช้
ผสมในเครื่
อง
ส�
ำอางประเภทช�
ำระล้
าง ในขณะที่
โปรตี
นขนาดโมเลกุ
ลเล็
(low molecular weight protein) มี
คุ
ณสมบั
ติ
ในการช่
วยให้
ความชุ
มชื้
น ยึ
ดเกาะกั
บโปรตี
นผิ
วหนั
งและเส้
นผมได้
ดี
จึ
งควรใช้
ผสมผลิ
ตภั
ณฑ์
ในกลุ
มบ�
ำรุ
งผิ
วและเส้
นผม ปั
จจุ
บั
น สถาบั
เทคโนโลยี
นิ
วเคลี
ยร์
แห่
งชาติ
(สทน.) มี
การใช้
รั
งสี
แกมมาในการ
ช่
วยสกั
ด ท�
ำให้
โปรตี
นกาวไหมแตกตั
วเป็
นโมเลกุ
ลขนาดเล็
และละลายออกมาได้
ง่
ายขึ้
น อย่
างไรก็
ตาม วิ
ธี
การดั
งกล่
าว